قانون ارث فرزند فوت شده چیست؟

قانون ارث فرزند فوت شده چیست؟

در تقسیم ارث که بر اساس گواهی انحصار وراثت تکلیف وراث در آن مشخص می شود ، سهم هر کدام بر طبق طبقاتی که نسبت آنها را با متوفی مشخص می کند ، پرداخت می گردد ، فرزندان متوفی در طبقه اول نسبت خویشاوندی با وی قرار دارند و جزء کسانی هستند که بیشترین سهم از میراث را خواهند برد اما اگر فرزند فوت شود ،،قانون ارث این فرزند فوت شده چه خواهد بود لذا در این مقاله ، ارث فرزند فوت شده مورد بررسی قرار گرفته شده است .

ارث فرزند فوت شده

در رابطه با ارث فرزند فوت شده ، براساس قوانین وراثتی فرزندی که قبل از پدر فوت کرده است ، از پدر ارث نمی برد و فرزندان وی نیز ارثی نخواهند برد ، بلکه بر عکس پدر از اموال فرزند خود که فوت شده ارث خواهد برد و طبق قانون میزان ارث پدر مشخص شده است .

فرزندان فرزندی که فوت شده یعنی نوه در صورتی از پدر بزرگ خود ارث می برند که هیچ خویشاوند نسبی از هیچ کدام از طبقات نسبی پدربزرگ خود وجود نداشته باشد اما اگر کسی وجود داشته باشد هیچ ارثی به آنها نخواهد رسید .

بر طبق قانون فرزندان کسی که فوت شده هیچ حقی از اموال پدربزرگ خود ندارند مگر آنکه پدربزرگ آنها بر طبق علاقه و عاطفه ای که بین آنها وجود دارد ، سهمی از میراث خود را به آنها واگذار کند و از نظر اخلاقی بخواهد از نوه های خود حمایت کند.

ارث فرزند فوت شده در شرع و قانون

در شرع هم به این مسئله اذهان شده که گرچه فرزندان کسی که قبل از پدر فوت شده از اموال پدربزرگ ارثی نخواهند برد اما طبق تعالیم دینی بهتر است در صورتی که این نوادگان نیازمند یا تنگ دست باشند ، پدربزرگ از اموال خود چیزی را به آنها ببخشد .

قانون شرط وراثت را زنده بودن وارث در زمان حیات متوفی قرار داده است و هر خویشاوند نسبی که در زمان حیات متوفی و قبل از او وفات یابد فرزندان او از اموال متوفی ارثی نخواهند برد .

طبق قانون مدنی ماده ۹۱۰ هر گاه میت اولاد داشته باشد ، دیگر به نوه ارث نمیرسد حتی اگر فقط دارای یک اولاد باشد ، اما اگر تمام فرزندان پدر بزرگ فوت کند نوه جزء وراث طبقه اول شناخته می شود .

قانون نحوه تقسیم ارث بین نوه ها را به صورت مساوی قرار داده است و نوه دختر و پسر به صورت مساوی از ارث سهم خواهند داشت.