نمونه بانک قرار داد حقوقی در مشهد

این قرارداد در تاریخ …. در شهرستان …. بین شرکت ….. سهامی خاص (سهامی خاص) ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی …. به شماره … و شناسه ملی …. با نمایندگی و امضاء مجاز …… به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای …… عنوان عضو هیات مدیره به نشانی: …………………. تلفن ………… که از این پس در این قرارداد اختصاراً “شرکت” نامیده می شود از یک طرف و آقای ….. فرزند ….. به شماره شناسنامه ……. و کد ملی …………. صادره از ………. به نشانی: …………………………. تلفن ………… که از این پس در این قرارداد اختصاراً “مشاور” نامیده می شود از طرف دیگر برابر شرایط و مفاد آتی و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید و برای طرفین لازم الاتباع می باشد.

ماده۱: موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه مشاوره حقوقی توسط مشاور به شرکت به صورت حضوری و غیرحضوری به شرح ماده ۲ همین قرارداد.

ماده۲: خدمات مشاوره ای و حقوقی قابل ارائه:

۱- ارائه مشاوره های حقوقی تخصصی متناسب با فعالیتهای شرکت در زمینه های مختلف به صورت حضوری و غیر حضوری.
۲- ارائه مشاوره برای مدیریت بهینه امور حقوقی شرکت.
۳- مشاوره در تنظیم انواع قرارداد و اظهارنظر حقوقی در خصوص قراردادهای شرکت.
۴- قبول داوری در قراردادها و اختلافات مربوط به شرکت حسب توافق طرفین قرارداد یا اختلاف به تقاضای شرکت که در صورت قبول داوری از سوی مشاور مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه و تعیین حق الزحمه داوری خواهد بود.

ماده۳: حق الزحمه:

طرفین توافق نمودند که شرکت در مقابل ارائه مشاوره در بندهای فوق به جز بند ۴ که مستلزم قرارداد جداگانه می باشد به ازاء هر ماه مبلغ ………….. ریال در ازای هر ماه …… ساعت مشاوره پرداخت نماید و به ازای هر ساعت مشاوره بیشتر از ………… ساعت برای هر ساعت مبلغ ……………. هزار ریال خالص خواهد بود.
تبصره: مبلغ قرارداد ناخالص می باشد و کسورات قانونی مالیاتی نسبت به آن اعمال و کسر خواهد شد و اسناد مثبته آن در پایان مدت قرارداد به مشاور تسلیم خواهد گردید.

ماده۴: تعهدات طرفین قرارداد:

الف) تعهدات مشاور:
۱-مشاور مکلف است …….. ساعت در ماه بصورت حضوری یا غیر حضوری وفق مفاد این قرارداد به شرکت مشاوره حقوقی ارائه نماید.
۲-مشاور متعهد است در ارائه کلیه خدمات موضوع ماده ۲ این قرارداد بیشترین میزان ممکن از تجربیات و صلاحیت خود را بکار گیرد.
۳- مشاور متعهد است کلیه اسناد، اطلاعات و مدارکی را که شرکت در اختیار او قرار می دهد و همچنین تصمیمات و برنامه های شرکت را محرمانه تلقی نموده و از افشاء آنها خودداری نماید.
تبصره: در هر صورت پرداخت هزینه های دادرسی، مالیات مربوط به حق الوکاله، و حق صندوق وکالت، هزینه های سفر اعم از هزینه های اسکان و ایاب و ذهاب و حق ماموریت(اعم از سفر یا ماموریت داخل یا خارج کشور) برای مشاور یا وکلای معرفی شده به شرکت بر عهده شرکت خواهد بود.

ب) تعهدات شرکت:
۱- شرکت متعهد است جهت حسن ارائه و اثر بخشی خدمات مشاوره با تمام امکاناتی که در اختیار دارد با مشاور همکاری و مساعدت لازم را معمول و اطلاعات و اسناد صحیح و لازم برای انجام تعهدات مشاور را بطور کامل و به موقع به مشاور ارائه نماید. در این خصوص همکاری کارکنان و مدیران شرکت در اولویت خواهد بود. در قبال اطلاعات و اسناد نادرست یا ناقصی که به مشاور ارائه شود و نیز در قبال تاخیر در ارائه اطلاعات و اسناد صحیح مشاور مسئولیتی نخواهد داشت.
۲- شرکت متعهد است حق المشاوره این قرارداد را در آخر هر ماه پرداخت نماید.

ماده۵: سایر شرایط قراردادی:

۱- در صورتیکه از تأخیر در پرداخت هزینه های دادرسی، ابطال تمبر، هزینه های کارشناسی، تأمین اموال، تصدیق اوراق، و یا سایر هزینه هایی که شرکت بنا به درخواست مشاور متعهد به پرداخت آن بوده است ضرر و زیانی متوجه شرکت گردد، مشاور مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
۲- اقدامات و مشاوره های مشاور بر اساس اظهارات، اطلاعات و اسنادی است که شرکت در اختیار مشاور قرار داده است. از اینرو چنانچه اظهارات یا اطلاعات ناقصی در اختیار مشاور قرار گیرد و یا بی اعتباری اسناد و مدارک ارائه شده محرز گردد، مشاور مسئولیتی برعهده نخواهد داشت.

ماده۶: مدت قرارداد:

مدت این قرارداد شش ماه شمسی از تاریخ ……….. تا تاریخ ……………. خواهد بود. در صورت تمایل طرفین، مدت قرارداد برای مدت مشابه یا بیشتر قابل تمدید می باشد.
تبصره: طرفین برای فسخ این قرارداد در هر زمان که اراده کنند مجاز و مخیر هستند. اعلام فسخ قرارداد بایستی از سوی طرفی که خواهان فسخ است کتباً به نشانی طرف مقابل که مندرج در این قرارداد است ابلاغ شود.

ماده۷: اقامتگاه طرفین:

اقامتگاه طرفین همان است که در صدور این قرارداد ذکر شده است و کلیه مکاتبات، ابلاغات و اظهارات به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. اگر هر یک از طرفین محل اقامت خود را تغییر دادند مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۰ روز اقامتگاه جدید خود را بطور مکتوب به آگاهی طرف دیگر برساند وگرنه ارسال، به نشانی پیشین، ابلاغ، تلقی خواهد شد.

ماده۸: حل اختلاف:

هرگاه در اجرا یا تفسیر هر یک از مواد این قرارداد، اختلافی پیش آید طرفین مکلف هستند نخست موضوع را از طریق گفتگوهای مسالمت آمیز و سپس از طریق مراجع قضایی حل و فصل نمایند.

ماده۹: تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد مطابق مقررات و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران در ۹ ماده و در ۲ نسخه متحدالمتن که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند تنظیم و پس از امضاء بین طرفین مبادله و برای طرفین لازم الاجرا گردید.