انواع شرکت های تجاری در مشهد

شرکت های تجاری

کار وکیل و راهنمایی و مشاوره هایی که می تواند بدهد حسب مورد بسته به نوع شرکت ممکن است متفاوت باشد همچنین اگر قصد راه اندازی یک شرکت دارید می توانید برای تعیین نوع آن با وکیل شرکت های تجاری مشورت کرده و حتی کار ثبت آنرا به به ایشان بسپارید

شرکتهای تجاری، از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری را گویند. شرکتهایی که هدف از تأسیس آنها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند ، شرکتهای حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

انواع شرکتهای تجاری

شرکتهای تجاری را از لحاظ میزان مسؤلیت اعضا می توان به چهار دسته به شرح زیر تقسیم نمود:

شرکتهای تجاری سرمایه ای

در این شرکتها مسؤلیت شرکا محدود به میزان سرمایه یا درصد سهام هر شریک می باشد، مانند شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکت با مسؤلیت محدود.

شرکتهای تجاری شخصی

در این نوع شرکتها مسؤلیت شرکا نامحدود است و تعهدات شرکت تسری به همه دارایی شرکا می نماید، مانند شرکتهای تضامنی و نسبی.

شرکتهای تجاری مختلط

در این نوع شرکتها مسؤلیت بعضی از شرکا محدود به سرمایه آنها و مسؤلیت دیگران نامحدود است. این نوع شرکتها در واقع از اختلاط شرکتهای سرمایه ای و شخصی به وجود می آیند ، مانند شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی ، شرکای نوع اول را شرکای عادی و شرکای نوع دوم را شرکای ضامن می گویند.

شرکتهای تجاری کمیّتی

در این نوع شرکتها تعداد سرمایه گذاران زیاد است و شرکا مسؤلیتی ندارند و اصولاً قصد از ایجاد آنها رفاه اعضای آن است . شرکتهای تعاونی از این دسته اند.

شرکتهای تجاری به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت بر هفت قسم به شرح زیر طبقه بندی شده اند.

۱- شرکتهای سهامی

۲- شرکتهای با مسؤلیت محدود

۳- شرکتهای تضامنی

۴- شرکتهای نسبی

۵- شرکتهای مختلط سهامی

۶- شرکتهای مختلط غیر سهامی

۷- شرکتهای تعاونی تولید و مصرف