تعهدات موکل نسبت به وکیل مشهد

یکی از قراردادهای رایج بین افراد عقد وکالت است که با انعقاد و بستن آن طرفین تعهداتی را در برابر یکدیگر بر عهده می گیرند که طرفین قرارداد در عقد وکالت موکل و وکیل می باشد.  در این مقاله به بررسی تعهدات موکل در برابر وکیل می پردازیم .

تعهدات موکل

موکل در برابر وکیل باید تعهداتی را انجام دهد در قانون مدنی در مواد ۶۷۴ تا ۶۷۷ به تعهدات موکل اختصاص داده شده است .
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود قرارداد وکالت خود کرده است را انجام دهد و اگر وکیلی در جایی تعهداتی داده است که از حدود اختیارات وی خارج بوده است موکل برای انجام آن تعهد هیچ الزامی ندارد حدود وظایف و اختیارات وکیل طبق قانون و عقد وکالتی که منعقد شده است معین می شود .
موکل تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت پرداخت کرده است و همچنین اجرت وکیل را باید بدهد مگر اینکه در قرار داد وکالت طور دیگری توافق شده باشد .

تعهدات موکل در پرداخت حق الوکاله

موکل موظف است اجرت وکیل را پرداخت نماید مگر اینکه وکیل و موکل در قرارداد وکالت طور دیگری توافق کرده باشند در واقع حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن توافقی در قرارداد نکرده باشند بر طبق عرف حق الوکاله تعیین می گردد .
اگر در قرارداد وکالت مجانی بودن عمل وکیل یا با اجرت بودن آن تعیین نگردد به عبارت دیگر در صورت تعیین نشدن مجانی یا با اجرت بودن وکالت ، عمل وکیل با اجرت محسوب می شود .