اثبات وکالت وکیل در مشهد

اثبات وکالت چیست

عقد وکالت ، یکی از عقود مهمی است که احکام مربوط به آن در قانون پیش بینی شده است . عقد وکالت ، به شخص وکیل این اختیار را می دهد که در دعاوی مربوط به اشخاص دیگر شرکت کرده و به مسائل قانونی آن بپردازد .

در واقع ، وکالت نوعی از نمایندگی قراردادی است که خود طرفین دعوا او را به این سمت انتخاب می کنند و از آن جهت که وکیل یک شخص ثالث محسوب می شود ، بایستی برای دادگاه سمت او ثابت شود . در حقیقت ، چون تمام اقدامات و اعمال وکیل نسبت به موکل او در حدود وکالت نامه موثر بوده و به نظر دادگاه به منزله اقدامات خود شخص موکل است ، وکالت وکیل باید به اثبات برسد . بنابراین ، اثبات وکالت وکیل موضوع مهمی است که دادگاه آن را مدنظر قرار می دهد و با اثبات وکالت وکیل ، حدود اختیارات وکیل هم برای دادگاه روشن می شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نمایندگی قراردادی و حدود اختیارات وکیل کلیک کنید .

 

اثبات وکالت وکیل در دادگاه

بر اساس ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر وکالت در خارج از دادگاه داده شده باشد ، ممکن است که به موجب سند رسمی یا سند عادی و به طور غیر رسمی باشد .

در صورتی که وکالت به موجب سند غیر رسمی داده شده باشد اگر وکالتنامه در ایران تنظیم شده باشد ، صحت امضای موکل در وکالتنامه ممکن است توسط خود وکیل دادگستری در همان وکالت نامه تایید شود . در صورتی هم که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد ، باید به گواهی یکی از ماموران سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی برسد . اگر هم وکالت در جلسه دادرسی داده شود ، در این صورت ، مراتب در صورتجلسه قید شده و به امضای خود موکل می رسد . به هر حال ، بعد از تنظیم صحیح وکالت نامه ، باید آن را برای اثبات وکالت وکیل به دادگاه ارائه داد .