وکالت طلاق زن در مشهد

قبل از آنکه به توضیحاتی در مورد حق وکالت در طلاق یا همان مفهوم اصطلاحی حق طلاق بپردازیم تذکر این نکته لازم است که براساس شرع و قانون ما حق طلاق به مردان اختصاص دارد . به این معنا که یک مرد می تواند با ادای دیون خود به زن و پرداخت مهریه و حقوق قانونی او بدون داشتن عذر موجه و حتی بدون رضایت همسرش او را طلاق دهد .

اما زنان تنها به موجب معاذیری که قانون آن ها را برای طلاق موجه می داند ، می توانند درخواست طلاق کنند . برای آنکه این تبعیض کمی تعدیل شود ، گاهی زن و شوهر با یکدیگر به توافق می رسند که این حق برای هر دوی آن ها به رسمیت شناخته شود . در واقع مرد می پذیرد که به همسر خود برای طلاق وکالت دهد .

در پاسخ  به اینکه وکالت در طلاق یا حق طلاق چیست ؟ باید گفت که : وکالت در طلاق یا حق طلاق بدین معناست که مرد می تواند به همسر خود وکالت دهد که از جانب او در دادگاه حضور پیدا کرده و با عنوان وکیل مرد از او طلاق بگیرد . در این طلاق زن حتما باید یک وکیل دادگستری انتخاب نمایید .
در واقع زن با داشتن وکالت در طلاق می تواند در هر زمان و تحت هر شرایطی خود را به هر نوع طلاقی که بخواهد مطلقه کند و زوجه زن ) می تواند مهریه خود را بگیرد و یا ببخشد .

روش های اعطای حق طلاق به زوجه

اعطای وکالت طلاق یا حق طلاق به زوجه بدین معنا نیست که مرد حق دادن طلاق را از خودش سلب کرده است بلکه این اختیار را به همسرش نیز داده است . به بیان دیگر در این صورت هم مرد حق طلاق خواهد داشت و هم زن در صورت تمایل یا بروز اختلافات می تواند بدون نیاز به رضایت همسرش طلاق بگیرد .

روش های اعطای حق طلاق به زوجه که مرد می تواند به دو صورت این حق را به  زوجه بدهند عبارتند از  :

در شروط ضمن عقد نکاح : بدین معنا که در زمان نکاح در سند ازدواج این شرط بیان شود .

از طریق وکالتنامه طلاق : بدین صورت که زوج در دفترخانه اسناد رسمی حاضر گردد و به زوجه خود وکالت در طلاق بدهد .