وکیل انحصار وراثت در مشهد

گواهی انحصار وراثت

گواهی حصر وراثت

تصدیق انحصار وراثت :

در صورتیکه هر یک از وراث متوفی بخواهند گواهی انحصار وراثت تهیه نمایند می بایست به ترتیب زیر عمل نمایند :

۱ – تهیه و تکمیل فرم استشهادیه مربوط به انحصار وراثت در یکی از دفاتر اسناد رسمی و امضاء شهود در آن در حضور سردفتر اسناد رسمی و گواهی امضاء شهود در آن توسط سردفتر .

۲ – مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی محل اقامت متوفی به همراه اصول شناسنامه ، کارت ملی و گواهی فوت متوفی و همچنین اصول شناسنامه و کارت ملی کلیه ورثه و عقدنامه و اصل استشهادیه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و ثبت دادخواست مربوط به گواهی انحصار وراثت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ارسال پرونده از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شورای حل اختلاف مربوطه جهت رسیدگی .

۳ – مراجعه به شورای حل اختلاف مربوطه و پیگیری پرونده انحصار وراثت .

۴ ــ چنانچه ارزش و بهای ترکه ( دارایی متوفی ) بیش از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (سه میلیون تومان) نباشد بدون انتشار آگهی ، گواهی انحصار وراثت با قید از حیث مبلغ محدود به سی میلیون ریال صادر خواهد شد .

۵ ــ چنانچه بهای ترکه (دارایی متوفی) بیش از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (سه میلیون تومان) باشد درخواست متقاضی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی آگهی می شود و پس از انقضای مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در صورتیکه معترضی نباشد گواهی انحصار وراثت با قید از حیث مبلغ نامحدود صادر میگردد .

۶ – پس از صدور گواهی انحصار وراثت ، تعدادی کپی برابر با اصل از آن را از شوای حل اختلاف تهیه نماید .