وکیل آپارتمان های مسکونی در مشهد

در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی این قانون، مدیران ساختمان، وظیفه حفظ و نگهداری آن را بر عهده دارند. وکیل آپارتمان های مسکونی در مشهد بنابر این مدیر وظیفه دارد ساختمان را در مقابل آتش سوزی بیمه نموده و سهم بیمه را به تناسب قدر السهم هر یک از مالکان از زیر بنا از آنها دریافت نماید.

وکیل آپارتمان های مسکونی در مشهد

آیین دادرسی حاکم بر اداره مجتمع آپارتمانی باید بین مجتمع های آپارتمانی « تا سه نفر مالک » و «بیش از سه نفر مالک » قائل به تفکیک شد:

ساختمانهای بیش از«بیش از سه نفر مالک»:

در این خصوص ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مقرر میدارد که:«درصورتی که تعداد مالکین ساختمان از سه نفر تجاوز کند مجمع عمومی مالکین تشکیل خواهد شد » وکیل املاک مشهد بنابراین با توجه به تکلیف قانونی وجود مجمع عمومی مالکین ، دیگر موضوعا امکان اجرای دستورات ماده ی ۶ قانون تملک آپارتمان ها در خصوص این نوع مجتمع ها قابل اجرا نخواهد بود ودر خصوص نحوه تشکیل این مجمع و وظایف و اختیارات آن در مواد بعدی به تفضیل سخن خواهیم گفت.

ساختمانهای «تا سه نفر مالک» :

برای تشریح این موضوع باید اکثریت های قانونی و قراردادی  حاکم بر اداره ساختمان ها مورد بررسی قرارگیرد.
تصمیم گیری بعضی از مالکان راجع به یک قسمت بنا به موجب ماده ی۲۶ آیین نامه ی اجرایی:در صورتی که بین شرکا توافق شده باشد که هزینه های نگاهداری یک قسمت از بنا یا هزینه های نگاهداری و عملیات یک جزء از تاسیسات فقط به عهده ی بعضی از شرکا باشد، فقط همین شرکا ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به این هزینه ها تعیین تکلیف خواهد نمود. فرض کنیم یک مجموعه ی آپارتمانی طوری بنا شده که بام آن به وسیله ی دیوار یا حائلی بین دو قسمت مجزا تقسیم شده یا ورود به ساختمان از دو ورودیه مجزا امکان پذیر است یا یک ساختمان دارای تاسیسات و شوفاژخانه جداگانه است

وکیل متخصص در امور آپارتمان

در این گونه موارد ممکن است اکثریت شرکا و مالکان آن ساختمان چنین تصمیم بگیرند که هزینه ی آسفالت پشت بام هر قسمت به عهده ی مالکان آن قسمت واگذار شود یا نحوه ی نتظیم ورودیه و راه پله هریک از دو ورودی توسط ساکنان همان ورودیه تعیین تکلیف شود یا تعمیرات شوفاژخانه ی مجزا به وسیله ی مالکان شوفاژخانه مربوط انجام پذیرد. وکیل ملک مشهد هزینه های تعمیر هریک بر عهده ی ساکنان مربوط به آنها تامیین شود.

در این صورت هزینه های نگاهداری آن قسمت از بنا یا هزینه های نگاهداری و عملیات یک جزء از تاسیسات فقط بر عهده ی بعضی از شرکا بوده و بقیه مالکان از تامین هزینه های آن قسمت معاف خواهند بود و حتی در اتخاذ تصمیمات مربوط به آن هزینه ها دخالت و تکلیفی نخواهند داشت. وکیل آپارتمان های مسکونی در مشهد