سهم زن از ارث شوهر

یکی از مهمترین موضوعاتی که در رابطه با تقسیم ارث وجود دارد آن است که سهم هریک از ورثه چقدر است . میزان سهم الارث هرکدام از ورثه در قانون مدنی مشخص شده است . از جمله سهم الارث زن از شوهرش . بر اساس قانون مدنی ، سهم زن از ارث شوهرش در صورتی که مرد فرزندی داشته باشد یا نداشته باشد ، متفاوت است .

 سهم الارث زن در صورت داشتن فرزند ، یک هشتم می باشد 

ارث زن از شوهر

در ماده ۸۶۴ قانون مدنی در خصوص ارث زن از شوهر چنین مقرر شده است : ” از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشند ” . بنابر این ماده ، زن از شوهر خود ارث می برد . اما نکته مهمی که در خصوص ارث زن از شوهر وجود دارد آن است که تنها در صورتی زن از شوهر خود ارث می برد که عقد دائم کرده باشند .

چرا که بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی ، زوجینی که ازدواج آنها دایمی باشد ، از یکدیگر ارث می برند . همچنین ، همانطور که در مقاله موانع ارث اشاره نمودیم ، در صورتی که شخصی دیگری را که از او ارث می برد به قتل برساند از او ارثی نخواهد برد . نکته دیگری که در این رابطه وجود دارد آن است که به موجب ماده ۹۴۳ قانون مدنی ، اگر مرد زن خود را طلاق بدهد ، در صورتی که این طلاق از نوع طلاق رجعی باشد ، اگر مرد یا زن در طول مدت عده فوت کنند ، دیگری از او ارث می برد .

ارث زن در صورت داشتن فرزند

در خصوص سهم ارث زن از شوهر ، باید گفت که سهم ارث زن از شوهر ، در صورت داشتن فرزند با حالتی که مرد فرزندی ندارد متفاوت می باشد . بر اساس فقه و قانون مدنی ، سهم ارث زن از شوهر ، در صورتی که مرد فرزند داشته باشد ، یک هشتم می باشد .
نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد آن است که سابقا ، زنان تنها می توانستند از اموال منقول ارث ببرند و از اموال غیر منقول شوهر خود ارثی به آنها تعلق نمی گرفت . اما به موجب قانون جدیدی که درمجلس به تصویب رسیده است ، زنان هم از اموال منقول ارث می برند و هم از قیمت اموال غیر منقول . 
بنابراین ، در حال حاضر بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی ، در صورتی که مردی فوت کند و فرزند داشته باشد ، همسر وی یک هشتم از اموال منقول مانند ماشین ، وسایل و … را به ارث می برد ؛ همچنین ، یک هشتم از قیمت اموال غیر منقولی همچون زمین ، خانه را به ارث می برد .

 سهم الارث زن در صورت نداشتن فرزند ، یک چهارم می باشد 

ارث زن در صورت نداشتن فرزند

بر اساس آنچه در قانون مدنی آمده است ، ارث زن در صورت نداشتن فرزند بیشتر است . در صورتی که مرد فوت کند در حالیکه فرزندی نداشته باشد ، ارث همسر او یک چهارم است و همانطور که گفته شد ، یک چهارم از اموال منقول و یک چهارم از قیمت اموال غیر منقول به زن تعلق می گیرد .
نکته مهمی که در رابطه با سهم ارث زن از شوهر وجود دارد آن است که در صورتی که مردی چند زن داشته باشد ، سهمی که به زوجه تعلق می گیرد را بین آنها تقسیم می کنند . به عنوان مثال ، در صورتی که مرد متوفی دو زن داشته باشد و فرزند هم داشته باشد ، سهم زوجه او بدلیل اینکه مرد فرزند داشته است ، یک هشتم خواهد بود که این یک هشتم را بین دو زن بطور مساوی تقسیم می کنند .