وکیل ارث در مشهد

یکی از نهادهای حقوقی مطابق قانون ایران ، ارث می باشد. با توجه به پیچیدگی قواعد ارث، برای پرونده تقسیم ترکه و ارث شما در مشهد نیاز به وکیل دادگستری خوب ارث هست. بر اساس ماده ۸۶۷ قانون مدنی ، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند . در خصوص تعریف ارث ، وکیل برای ارث در مشهد باید گفت که معنای حقوقی ارث به معنای عرفی آن بسیار نزدیک است .

ارث مالی است که بعد از فوت شخص به بازماندگان و وارثان او تعلق می گیرد که البته در این خصوص مقررات و قواعد تقسیم ارث باید مورد رعایت قرار بگیردبه عبارتی ارث عبارت است از انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه او . این معنا از ارث مشابه مفهوم ترکه نیز می باشد .

واژه «ارث» نه در قانون مدنی و نه در قانون امور حسبی تعریف نشده است صرفا مقنن در ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث را در امر«سبب و نسب » معرفی کرده است. وکیل حقوقی ارث در مشهد بعضی از صاحب نظران ارث را مال یا حقی میدانند که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد؛ لیکن این تعریف به «ارثیه یا ماترک» نزدیک است نه ارث، برای همین جمعی از استادان حقوق، ارث را به معنی «انتقال قهری ترکه به وارثان» تعریف کرده اند.

موجبات ارث چیست؟

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند:

۱٫پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛

٢. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

٣. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

در مورد ترتیب طبقات ارث، از نظر وکیل ارث در مشهد وارثین طبقه بعد وقتی ارث برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

طبقات ارث

ارث بر دو صورت میان افراد تقسیم می شود. افراد یا به واسته رابطه سببی ارث میبرند. مانند زن و شوهر؛ یا به موجب رابطه نسبی. رابطه نسبی در تقسیم بندی طبقات ارث به سه صورت است:

  • طبقه اول را والدین، اولاد متوفی و نوادگان او تشکیل می دهند.
  • طبقه دوم از وارثین را اجداد، برادر، خواهر و فرزندان آنها را در بر می گیرند.
  • طبقه سوم از وارثین؛ عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آنها هستند.

برای تقسیم سهم الارث افراد و بازماندگان متوفی را همانگونه که اشاره شد در سه طبقه تحت عنوان طبقات ارث تقسیم بندی می کنند. نحوه تقسیم سهم الارث میان طبقات ارث به اینگونه است که اگر افراد در طبقه اول حضور داشته باشند، نفرات حاضر در طبقات دوم و سوم حق الارثی از اموال متوفی نخواهند داشت.

میزان سهم الارث

میزان سهم الارث والدین و فرزندان از نظر وکیل مشهد به شرح ذیل است: اگر پدر یا مادر تنها وارث باشند کلیه اموال متوفی را ارث می برند. بهترین وکیل ارث در صورتی که پدر و مادر تنها ورثه باشند،سهم مادر یک سوم اموال و پدر و پدر دو سوم اموال است.

اگر متوفی دارای فرزند باشد سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال است و باقی اموال بین فرزندان تقسیم می گردد. اگر فرزندان متوفی چندین دختر باشند سهم دختران دو سوم و سهم هریک از پدر و مادر یک ششم  است و اگر متوفی دارای یک فرزند دختر باشد سهم دختر نصف و سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال است.

اگر متوفی دارای فرزند پسر باشد سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال و باقی اموال به پس می رسد. شرط وراثت زنده بودن وارث در زمان فوت مورث است وکیل ارث در مشهد مثلا اگر ابتدا فرزند فوت مورث است و سپس پدر یا مادر فوت کنند دیگر ارثیه به فرزند نمی رسد.

اشخاصی که با علم به وارث نبودن خویش و یا علم به وجود وراث دیگری غیر خودشان اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت بر خلاف حقیقت می نمایند، کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر محکوم می شوند.که این موضوع در تخصص وکیل کلاهبرداری در مشهد است.

وکیل خوب برای گرفتن ارث در مشهد

تا زمانی که شخص زنده و دارایی دارد همه حقوق مالی به او نسبت داده می شود ولی این انتساب و سلطه با مرگ مالک از بین می رود و ناچار دارایی به جا مانده باید به بازماندگان انتقال یابد. در این خصوص ماده ۸۶۷ قانون مدنی اشعار می دارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.» وکیل ارث در مشهد با استنباط از ماده فوق الذکر در می یابیم که سبب تحقق ارث دو عامل گوناگون نیست بلکه یک عامل است در دو چهره که یکی حقیقی است و دیگری فرضی که در اثر اماره نسبت به مرگ غایب به وجود می آید و با حکم دادگاه اثر می یابد؛

لیکن سبب تحقق ارث به صورت فرضی ناشی از حکم دادگاه، تاب برابری با دلیل را نداشته و با کشف حقیقت از بین می رود.

در این مورد ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی چنین مقرر می دارد:

«بعد از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند.»

متعاقبأ ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی در تأیید حکم مندرج در ماده ۱۰۲۷ چنین تکلیف نموده است: «در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است.»