دادن حق انتخاب مسکن به زن

تهیه منزل‌ مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک هست و زن‌میتونه از ادامه زندگی با خانواده شوهر و یا دیگران در یک‌منزل خودداری کنه.

طبق قانون زن باید در خانه ای که شوهرش معین میکنه زندگی کنه مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشه .یعنی زن میتونه ضمن عقد اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین شهر محل سکونت را از شوهرش بگیره و هروقت شوهر از این تعهد خودداری کرد الزام به تهیه مسکن را از دادگاه بخواد.

اگر زن اجازه تعیین مسکن رو داشته باشه این نق محدود با زمان خاصی نیست و هرچندبار میشه از این حق استفاده کرد.

در مواردی که زن اختیار تعیین منزل رو نداشته باشه باید در خانه ای که شوهرش تهیه میکنه زندگی کنه .در صورت خودداری زن ، شوهر میتونه دعوای الزام به تمکین رو مطرح کنه که در صورت ثابت شدن به زن نفقه تعلق نمیگیره.

اگر شوهر زن خود را مورد فحاشی ، کتک کاری و … قرار بده در صورت ثابت شدن قاضی حگم به بازگشت زن به منزل شوهر رو نمیده