وکیل حضانت فرزند ، کودک و طفل در مشهد

حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است هرچند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جدید ایران منظور بوده است. از نظر وکیل حضانت طفل در مشهد ماده۱۱۷۳قانون مدنی نیز به جنبه معنوی و اخلاقی حضانت اشاره می کند چون این ماده مقرر می دارد که هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند هر تصمیمی را که در باره حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

وکیل تغییر اقامتگاه طفل در مشهد

قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ تکلیف جدید برای کسی که حضانت طفل به او واگذار به شرح زیر مقرر داشته است:پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.(تبصره۱ ماده ۱۴)

بنابراین برای انتقال طفل تحت حضانت به شهردیگر یا خارج از کشور رضایت والدین لازم است.معهذا هرگاه بین ابوین در این زمینه توافق حاصل نشود وضرورت انتقال مذبور را ایجاب کند این امر با کسب اجازه از دادگاه ممکن است.شک نیست که تشخیص ضرورت در این باره با داگاه است. وکیل حضانت فرزند در مشهد براساس تجربه وتخصص خویش می تواند اصحاب دعوا را  در این مورد یاری کند

آیا والدین می توانند از حضانت فرزند خودداری کنند؟

حضانت هم حق و هم تکلیف است بنابراین به نظر وکیل دادگستری در مشهد دارنده حضانت نمی تواند آن را اسقاط یا منتقل کند یا عوض در طلاق خلع قرار دهد و مادر که عهده دار حضانت است چون وظیفه خود را انجام می دهد نمی تواند در ازای آن اجرت طلب کند.

اشخاص که عهده دار حضانت هستند:

حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی قانونی پدر و مادر است که طفل را آورده اند.این تکلیف تا زمانی که طفل به سن بلوغ نرسیده باقی است

اولویت هریک از پدر و مادر:

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد

 موارد سلب حضانت فرزند از دارنده اولویت:

از نظر وکیل خانواده در مشهد در قانون مدنی بر اساس فقه امامیه وبا توجه به مصلحت طفل امکان سلب حضانت از کسی که اصولا باید دارای اولویت باشد پیش بینی شده است

۱- فوت پدر یا مادری که عهده دار حضانت است:

هرگاه پدر یا مادری که حضانت طفل به او واگذار شده است فوت کند بنابر ماده۱۱۷۱قانون مدنی حضانت ساقط می شود و نگاهداری طفل با آن دیگری که زنده خواهد بود.

۲- جنون پدر یا مادر:

در صورت جنون پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست نیز به استناد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حضانت ساقط می شود و نگاهداری طفل به دیگری خواهد بود. از نظر وکیل پایه یک دادگستری چون جنون مادر خصوصیتی ندارد وملاک حکم در جنون پدر و مادر یکی است می توان گفت در صورت جنون پدر حضانت به مادر واگذار می شود.

۳- ازدواج مادر:

هرگاه مادری که حضانت طفل با اوست با دیگری شوهر کند برابر ماده ۱۱۷۰قانون مدنی نگاهداری طفل به پدر واگذار می شود اگر دادگاه تشخیص دهد مادر با اینکه شوهر دیگری اختیار کرده برای نگاهداری طفل مناسب تر از پدر است حضانت را با توجه به مصلحت طفل به مادر خواهد داد (مستنبط از مواد ۱۲و۱۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳و مواد ۴۱و۴۵قانون جدید حمایت خانواده).

حضانت طفل بعد از فوت پدر و مادر با چه کسی هست

پس از پدر و مادر حضانت با جد پدری طفل است زیرا حقوق ایران اورا ولی قهری و نماینده قانونی طفل قرار داده و اداره امور کودک را به او محول کرده است (مواد۱۱۸۱و۱۱۸۳ق.م.)پس باید در حضانت به دیگران مقدم شود.ازماده۱۱۸۸قانون مدنی نیز بر می آید که جد پدری نسبت به حضانت مولی علیه خود دارای حق و تکلیف است.

در صورت فقدان جد پدری باید حضانت را به وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری در صورتی که چنین اختیاری به او داده شده باشد واگذار کرد. در واقع ماده ۱۱۸۸به این نکته تصریح کرده است

شرایط حضانت فرزند

در حقوق امروز شرایطی به شرح زیر برای حضانت لازم است:

 • بلوغ: بدیهی است که شخص نابالغ که خود نیاز به نگهداری دارد نمی تواند عهده دار حضانت شود.
 • عقل: کسی که نگاهداری طفل به او واگذار می شو باید عاقل باشد.
 • توانایی عملی: بدیهی است که نمی توان حضانت را به کسی که توانایی انجام آن را ندارد محول نمود.
 • شایستگی اخلاقی: درباره این شرط نیز قانونگذار به صراحت سخن نگفته لیکن می توان لزوم آن را از ماده ۱۱۷۳استنتاج کرد.
 • عدم ازدواج مادر با شخص دیگری: برابر ماده۱۱۷۰قانون مدنی ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل مانع حضانت است.
 • اسلام: در حقوق امامیه کافر نمی تواند حضانت طفل مسلمان را به عهده داشته باشد.

مدت حضانت کودک:

ماده۱۱۶۹اصلاحی قانون مدنی مصوب ۱۳۸۲مقرر می دارد:برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن ۷سالگی الویت دارد و پس از آنبا پدر است.

ضمانت اجرای حضانت:

در قانون مدنی ضمات اجرای کافی برای حضانت پیش بینی نشده است البته به استناد ماده ۱۱۷۲این قانون دادگاه می تواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به عهده اوست به انجام وظیفه الزام کند. لیکن اگر آن شخص برخلاف حکم دادگاه همچنان از حضانت خودداری کند دادگاه خانواده طبق قانون مدنی جز واگذار کردن نگاهداری طفل به دیگری با هزینه پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی او به خرج مادر نمی تواند ضمانت اجرای دیگری مقرر کند.

موارد انحطاط اخلاقی والدین

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است:

 • اعتیاد زیان اور به الکل مواد مخدرو قمار
 • اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
 • ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴
 • سواستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا تکدی گری وقاچاق
 • تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل حرفه ای حضانت در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل حرفه ای حضانت در مشهد با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به خواسته معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

در صورتی که قرارداد خصوصی وجود نداشته باشد ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب ۱۳۹۸ حکم فرماست. و حق المشاوره را بین ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است