آثار فسخ ازدواج در مشهد

آثار فسخ ازدواج

بدیهی است که فسخ ازدواج موجب انحلال ازدواج می گردد. اما در زمینه ی آثار فسخ ازدواج، دو موضوع قابل بررسی است؛ یکی مهریه و دیگری خسارت ناشی از تدلیس.

مهریه

به موجب ماده ی ۱۱۰۱ ق.م:

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.»

پس در غیر مورد فسخ به علت عنن، اگر زن مهریه را گرفته باشد وظیفه دارد تمام آن را برگرداند، در غیر این صورت ضامن است.

ولی در حالتی که فسخ ازدواج بعد از نزدیکی انجام پذیرد، اگر فسخ از سوی شوهر باشد و زن تدليس نکرده باشد، تمام مهرالمسمی به زن تعلق می گیرد ولی اگر زن تدلیس کرده باشد، زن سزاوار مهریه نیست و در صورتی که فسخ ازدواج توسط زن و بعد از نزدیکی رخ دهد، زن شایسته ی دریافت مهرالمسمی است و اگر مهریه تعیین نشده باشد، مهرالمثل به او تعلق می گیرد.