اعسار از پرداخت مبلغ بدهی

در این مطلب در مورد اعسار و موارد مرتبط به آن توضیح میدهیم. تا انتها با ما همراه باشید:

اعسار  چیست؟

اعسار از پرداخت یعنی حالتی‌ که فرد به ‌واسطه نداشتن و یا کمبود سرمایه یا عدم دسترسی به مال، توانایی پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود را نداشته. و به همین دلیل دعوا اعسار از پرداخت اقامه می نماید.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: در ابتدا اقامه هر دعوا خواهان باید مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به قوه قضاییه پرداخت نماید و تا زمانی که هزینه را پرداخت نکند به دعوا او رسیدگی نمیشود و در صورت طرح دعوا ،قرار رد دعوا صادر میشود.

بیشتر بخوانید :نکاتی در باره صدور حکم رشد

اعسار از پرداخت محکوم به: زمانی که شخص توانایی پرداخت دیونی که دادگاه برایش مقرر کرده و به شکل دادنامه تنظیم شده است را ندارد.

موضوعی که دراین مطلب راجع به آن بحث می‌کنیم در خصوص اعسار ازپرداخت محکوم به میباشد.
میدانیم اعسار عنوان حقوقی است که فردی که توانایی مالی در پرداخت بدهی ندارد یا هزینه دادرسی را نمی تواند پرداخت کند از دادگاه درخواست میکند تا به صورت تقسیط بدهی را پرداخت نماید یا از پرداخت هزینه دادرسی تا زمانی که توانایی مالی پیدا کند معاف شود.

بیشتر بخوانید :پاسخ به سوالات قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

چه هنگامی دعوا اعسار از پرداخت محکوم به مطرح میگردد؟

هنگامی که حکمی بر علیه شخص حقیقی صادر شده و در ان خوانده محکوم به پرداخت وجهی به خواهان دعوا شده  ولی مال و یا وجهی جهت ادای دین خود ندارد محکوم له میتواند  دعوا اعسار از پرداخت محکوم به اقامه نماید.

بیشتر بخوانید :نظام دادرسی دعاوی راجع به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

چه مرجعی صالح به رسیدگی به دعوا اعسار از پرداخت محکوم به است؟

دادگاهی که خوانده را محکوم به پرداخت وجه کرده است به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به نیز رسیدگی می کند.

بیشتر بخوانید :نکاتی درباره شرایط پرداخت نفقه اقارب