مجازات کلاه برداری در مشهد

امروزه کلاهبرداری چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی ، جرمی بسیار شایع است و از جمله جرایم مالی به شمار می رود .  کلاهبرداری یعنی توسل به وسایل فریبنده جهت بردن مال دیگری .

عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری:

الف) عنصر قانونی : ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷

ب) عنصر مادی : فریب مردم از طریق وسایل متقلبانه و سپس بردن مال او؛  جرم کلاهبرداری از دو جزء تشکیل شده است و در اصطلاح جرم مرکب است . بدین شرح که جزء اول ، توسل به وسایل متقلبانه و جزء دوم برداشتن مال دیگری است.

ج) عنصر معنوی: قصد فریب جهت بردن مال دیگری

انواع کلاهبرداری:

کلاهبرداری  با توجه به نحوه فریب ، شامل اقسامی می باشد که عبارتند از :

الف) کلاهبرداری ساده : شخص با جعل عنوان ، مال دیگری را تصاحب می کند. بعنوان مثال خود را با مدارک جعلی ، وکیل معرفی می کند و حق الوکاله های گزافی از موکل خود دریافت می کند.

ب)کلاهبرداری مشدد : شخص با جعل عنوان قوای سه گانه و نیروهای مسلح ، اقدام به بردن مال مردم می کند . بعنوان مثال خود را نماینده مجلس قلمداد می کند و از این طریق وجوهی را دریافت می کند.

جرایم در حکم کلاهبرداری :

جرایمی هستند که هر چند از جهت عناصر تشکیل دهنده شبیه به جرم کلاهبرداری نمی باشند ؛ اما مجازات آنها مجازات  کلاهبرداری می باشد که از جمله این جرایم می توان به :

الف) ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر ، تبانی می نمایند مصوب سال ۱۳۰۷

ب)ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸

مجازات کلاهبرداری :

الف)مجازات کلاهبرداری ساده ، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

ب)مجازات کلاهبرداری مشدد ، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

شروع به کلاهبرداری :

مجازات شروع به جرم کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و از قاعده ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تبعیت نخواهد کرد.

تفاوت  جرم کلاهبرداری با  جرم خیانت در امانت :

گاهی اوقات جرم کلاهبرداری با جرم خیانت در امانت اشتباه گرفته می شود . توجه داشته باشید که جرم خیانت در امانت زمانی محقق می شود که دو ویژگی وجود داشته باشد :

الف)چیزی به عنوان امانت به فرد سپرده شده باشد.

ب)آن چیز مطالبه شود و آن شخص امین از استرداد آن خودداری کند.

اگر این دو ویژگی در عملی نهفته باشد قطعا خیانت در امانت است و جرم کلاهبرداری نمی باشد .

چه آنکه در جرم کلاهبرداری فرد با توسل به وسایل متقلبانه، اقدام به اخذ مال می کند اما در خیانت در امانت هیچ فعل متقلبانه ای صورت نگرفته است.

چند نکته در مورد جرم کلاهبرداری:

الف)در جرم کلاهبرداری ، انجام مانور متقلبانه باید از طریق انجام فعل مادی مثبت باشد.

ب)برای تحقق بزه کلاهبرداری ، بردن مال باید بعد از توسل به وسایل متقلبانه باشد.

ج)جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری از مصادیق مانور متقلبانه محسوب می شود.

د)در فرض بردن ارز خارجی از طریق کلاهبرداری ، رد مال به صورت ارز خارجی است نه معادل ریالی آن.