هر آنچه باید در مورد طلاق زن باردار بدانیم!

طلاق

شرایط طلاق زن باردار

طلاق در زن باردار و غیرباردار تفاوتی باهم ندارد منتها تنها تفاوت میان زن باردار و غیرباردار در مدت عده است. اگر طلاق از طرف زن مطرح شود باید دلایلی مانند عدم پرداخت نفقه عسر و حرج و غیبت شوهر را اثبات نماید و در این مساله فرقی بین زن حامل و غیرحامل نیست.

همچنین ممکن است زن و مرد در باب طلاق توافق کنند و دادخواست طلاق توافقی تقدیم کنند. در تقدیم دادخواست طلاق توافقی نیز تفاوتی میان زن باردار و غیر باردار نیست. تنها مساله ای که وجود دارد این است که در طلاق زن باردار باید تکلیف هزینه های زن و فرزند مشخص شود.

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند می توانند تقاضای طلاق توافقی را مستقیماً در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند یا این که درخواست خود را به دادگاه خانواده تقدیم کنند که در این صورت دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد ولی اتخاذ تصمیم نهایی در طلاق درصورت عدم انصراف متقاضی از طلاق با دادگاه خانواده است.

طلاق زن باردار

انواع طلاق

طلاق در وهله اول به دو نوع بدعی و سنی تقسیم می شود: طلاق سنی طلاقی است که شرایط و موازین شرعی در آن رعایت شده و طلاق بدعی طلاقی است که شرایط صحت از نظر شرعی در آن رعایت نشده است.

  • طلاق صحیح نیز به دو نوع رجعی و باین تقسیم شده است.
  • طلاق باین ۶ گونه است؛ طلاق غیرمدخوله – یائسه – صغیره – خلع – مبارات مادام که زن به بذل رجوع نکرده- طلاق سوم که بعد از سه وصلت متوالی واقع شده باشد.
  • طلاق رجعی طلاقی است که در ایام عده شوهر می تواند رجوع کند و طلاق عدی از اقسام طلاق رجعی است.
  • طلاق عدی عبارت از طلاقی است که پس از آن مرد در ایام عده رجوع و با زن نزدیکی کند و سپس در طهر دیگر زن را طلاق دهد.

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست. رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.

طلاق زن باردار

بنابراین در موارد ذیل طلاق بائن است

  • طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
  • طلاق یائسه.
  • طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
  • سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

ماهیت طلاق به حکم دادگاه چیست؟

برخی معتقدند طلاق به حکم دادگاه رجعی است اما دکتر صفایی به دلایل زیر به این نظر انتقاد کرده اند: نقض غرض است که از یک سو تقاضای طلاق کنند و از سوی دیگر حق رجوع داشته باشند.

طلاق در دوران حاملگی

طلاق زن باردار جز کدام نوع طلاق است؟

 طلاق زن باردار خصوصیتی ندارد و از نظر نوع تفاوتی با طلاق زن غیر باردار ندارد. عموماً طلاق های توافقی در قالب طلاق خلع واقع شده و به همین عنوان ثبت می شوند و طلاق های به درخواست مرد یا به درخواست زن به صورت طلاق رجعی ثبت می‌گردد.

دادخواست طلاق توافقی زن باردار

دادخواست طلاق توافقی چه از طرف زن باردار باشد و چه از طرف زن غیر باردار فرقی ندارد و شرایط دادخواست طلاق توافقی در هر دو مورد یکسان است. طرفین هرگونه توافقی را می توانند در خارج از دادگاه تنظیم و سپس به دادگاه دادخواست تقدیم کنند. تنها مساله ای که در باب طلاق توافقی زن باردار مطرح است این است که نحوه وضع حمل و هزینه های زن باردار و فرزند باید مشخص گردد.

شرایط طلاق زن باردار

تعیین تکلیف در باب هزینه های زن باردار و وضع حمل او

در طلاق توافقی تکلیف هزینه ها باید مشخص گردد و یکی از هزینه ها، نحوه وضع حمل و هزینه‌های زایمان است. طبق قانون حمایت خانواده، حضانت طفل متولد شده بعد از طلاق، تا هفت سالگی با مادر است و پرداخت هزینه‌های فرزند نیز به عهده پدر می‌باشد.

در صورت عدم پذیرش حضانت فرزند از سوی مادر، پدر ولایتا عهده دار حضانت نیز می‌باشد. در صورتی که فرزند متولد شده از زن باردار پس از طلاق پدر نداشته باشد، مسوولیت پرداخت نفقه با جد پدری است و جد پدری با اعمال ولایت قهری عهده دار سرپرستی فرزند می‌باشد.

چنانچه مادر حضانت و سرپرستی طفل متولد شده بعد از طلاق را نپذیرد، حضانت و پرداخت نفقه فرزند به عهده پدر بوده و نمی‌توان مادر را وادار به پذیرش حضانت و سرپرستی فرزند نمود. ولایت قهری پدر و جد پدری با موضوع حضانت ارتباطی ندارد.

شرایط طلاق زن باردار

عده زن باردار چه تفاوتی با زن غیرباردار دارد؟

عده مدتی است که پس از طلاق، زن حق ازدواج مجدد ندارد و بسته به این که طلاق بگیرند یا مرد فوت کند و غیره مدت آن متفاوت است. عده زن باردار چه در نکاح دائم و چه منقطعه وضع حمل اوست. یعنی مدت عده با وضع حمل زن منقضی می شود. اعم از این که جنین زنده متولد شود یا به صورت سقط جنین خارج شود اگرچه از زمان انحلال نکاح او مدت کوتاهی گذشته باشد یا چندین ماه گذشته باشد.

در صورتی با وضع حمل عده زن پایان می یابد که حامله شدن از طریق ازدواج صحیح یا شبهه باشد و چنانچه زنی از طریق زنا باردار شود حکم فوق بر او بار نیست. هرگاه زنی پس از طلاق دادن در ایام عده از طریق زنا حامله شود عده او مانند طلاق غیر حامله همان سه طهر یا سه ماه است. بدیهی است با انقضا مدت عده می تواند شوهر کند گرچه حامله باشد. زیرا فقها معتقدند زنا عده ندارد و نطفه منعقده از طریق زنا نیز دارای احترام نیست.