قانون امور حسبی(باب ششم در هزينه )

باب ششم – در هزينه 

ماده  ۳۷۵  – هزينه رسيدگي به امور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست بيست ريال گرفته مي شود:
۱  – درخواست تسليم اموال غائب به ورثه  . 
۲  – درخواست حكم موت فرضي  . 
۳  – درخواست پژوهش از رد درخواست حكم موت فرضي  . 
۴  – درخواست مهر و موم تركه  . 
۵  – درخواست برداشتن مهر و موم تركه  . 
۶  – درخواست تحرير تركه  . 
۷  – درخواست تصفيه تركه  . 
۸  – درخواست تقسيم تركه  .
۹  – درخواست تصديق انحصار وراثت .

ماده  ۳۷۶  – درخواست هايي كه دادستان از دادگاه مي نمايد و همچنين اقداماتي كه دادگاه بدون درخواست مكلف به انجام آن است هزينه ندارد.

ماده  ۳۷۷  – هزينه آگهي تصديق انحصار وراثت از درخواست كننده گرفته مي شود و هزينه حفظ و اداره تركه و تحرير و تصفيه و تقسيم تركه از تركه برداشته مي شود.

ماده  ۳۷۸  – وزير دادگستري مجاز است آيين نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون را تهيه و به موقع اجرا بگذارد.
اين قانون كه مشتمل بر سيصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تير ماه يك هزار و سيصد و نوزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.