قانون معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی در مشهد

درباره قانون معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی

ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم: درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور … به مدت پنج‌سال و در مناطق کمتر توسعه‌ یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌ سال افزایش می‌یابد.

آیا مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟

*بخشنامه۵۴۴۰۹م۸۸/۵/۲۶ مالیات برارزش افزوده و عوارض مناطق آزادتجاری،صنعتی وویژه اقتصادی: ۱- مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزا د تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی‌باشد. ۲- صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی‌باشد. ۳-واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.

پس مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.