موارد صلاحیت دادگاه خانواده چیست؟

دادگاه خانواده

به موجب « قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی » ، در سال ۱۳۷۶ تعدادی از دادگاه های عمومی حقوقی به تشکیل دادگاه هایی تحت عنوان « دادگاه خانواده » اختصاص یافت که دادگاه خانواده ، ساختار و آیین دادرسی بر اساس این قانون مشخص شده اند .

فلسفه تصویب این قانون و تشکیل چنین دادگاه هایی در بدو امر این بود که برخی از دعاوی خاصی که در ارتباط با خانواده هستند ، از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج شده و در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرند تا به صورت سریع تر ، با سهولت بیشتر و قضات متخصص در مورد آنها حکم صادر شود . موارد صلاحیت دادگاه خانواده در حال حاضر در قانون حمایت خانواده مشخص شده اند . بنابراین ، در ادامه این مقاله دادگاه خانواده و موارد صلاحیت دادگاه خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم .

دادگاه خانواده؛ شوالیه رویاها و بانوی سفیدپوش در دادگاه

موارد صلاحیت دادگاه خانواده

ماده چهارم قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ ، به موارد صلاحیت دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه خاص پرداخته است که عمده موارد ذکر شده در این ماده را می توان دعاوی خانوادگی دانست . بر این اساس ، صلاحیت دادگاه خانواده را می توان شامل موارد زیر دانست :

۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن ؛
۲- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح ؛
۳- شروط ضمن عقد نکاح ؛
۴- ازدواج مجدد ؛
۵- جهیزیه ؛
۶- مهریه ؛
۷- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ؛
۸- تمکین و نشوز ؛
۹- طلاق ، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن ؛
۱۰- حضانت و ملاقات طفل ؛
۱۱- نسب ؛
۱۲- رشد ، حجر و رفع آن ؛
۱۳- ولایت قهری ، قیمومت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ؛
۱۴- نفقه اقارب ؛
۱۵- امور راجع به غایب مفقود الاثر ؛
۱۶- سرپرستی کودکان بی سرپرست ؛
۱۷- اهدای جنین ؛
۱۸-تغییر جنسیت .