بهترین وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث و میراث در مشهد

یکی از نهادهای حقوقی مطابق قانون ایران ، ارث می باشد. با توجه به پیچیدگی قواعد ارث، برای پرونده تقسیم ترکه و ارث شما در مشهد نیاز به وکیل دادگستری خوب ارث هست. بر اساس ماده ۸۶۷ قانون مدنی ، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند . در خصوص تعریف ارث ، وکیل برای ارث در مشهد باید گفت که معنای حقوقی ارث به معنای عرفی آن بسیار نزدیک است .

ارث مالی است که بعد از فوت شخص به بازماندگان و وارثان او تعلق می گیرد که البته در این خصوص مقررات و قواعد تقسیم ارث باید مورد رعایت قرار بگیردبه عبارتی ارث عبارت است از انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه او . این معنا از ارث مشابه مفهوم ترکه نیز می باشد .

واژه «ارث» نه در قانون مدنی و نه در قانون امور حسبی تعریف نشده است صرفا مقنن در ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث را در امر«سبب و نسب » معرفی کرده است. وکیل حقوقی ارث در مشهد بعضی از صاحب نظران ارث را مال یا حقی میدانند که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد؛ لیکن این تعریف به «ارثیه یا ماترک» نزدیک است نه ارث، برای همین جمعی از استادان حقوق، ارث را به معنی «انتقال قهری ترکه به وارثان» تعریف کرده اند.

موجبات ارث چیست؟

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند:

۱.پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛

٢. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

٣. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

در مورد ترتیب طبقات ارث، از نظر وکیل ارث در مشهد وارثین طبقه بعد وقتی ارث برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

طبقات ارث

ارث بر دو صورت میان افراد تقسیم می شود. افراد یا به واسته رابطه سببی ارث میبرند. مانند زن و شوهر؛ یا به موجب رابطه نسبی. رابطه نسبی در تقسیم بندی طبقات ارث به سه صورت است:

  • طبقه اول را والدین، اولاد متوفی و نوادگان او تشکیل می دهند.
  • طبقه دوم از وارثین را اجداد، برادر، خواهر و فرزندان آنها را در بر می گیرند.
  • طبقه سوم از وارثین؛ عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آنها هستند.

برای تقسیم سهم الارث افراد و بازماندگان متوفی را همانگونه که اشاره شد در سه طبقه تحت عنوان طبقات ارث تقسیم بندی می کنند. نحوه تقسیم سهم الارث میان طبقات ارث به اینگونه است که اگر افراد در طبقه اول حضور داشته باشند، نفرات حاضر در طبقات دوم و سوم حق الارثی از اموال متوفی نخواهند داشت.

میزان سهم الارث

میزان سهم الارث والدین و فرزندان از نظر وکیل مشهد به شرح ذیل است: اگر پدر یا مادر تنها وارث باشند کلیه اموال متوفی را ارث می برند. بهترین وکیل ارث در صورتی که پدر و مادر تنها ورثه باشند،سهم مادر یک سوم اموال و پدر و پدر دو سوم اموال است.

اگر متوفی دارای فرزند باشد سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال است و باقی اموال بین فرزندان تقسیم می گردد. اگر فرزندان متوفی چندین دختر باشند سهم دختران دو سوم و سهم هریک از پدر و مادر یک ششم  است و اگر متوفی دارای یک فرزند دختر باشد سهم دختر نصف و سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال است.

اگر متوفی دارای فرزند پسر باشد سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال و باقی اموال به پس می رسد. شرط وراثت زنده بودن وارث در زمان فوت مورث است وکیل ارث در مشهد مثلا اگر ابتدا فرزند فوت مورث است و سپس پدر یا مادر فوت کنند دیگر ارثیه به فرزند نمی رسد.

اشخاصی که با علم به وارث نبودن خویش و یا علم به وجود وراث دیگری غیر خودشان اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت بر خلاف حقیقت می نمایند، کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر محکوم می شوند.

 

وکیل خوب برای گرفتن ارث در مشهد

تا زمانی که شخص زنده و دارایی دارد همه حقوق مالی به او نسبت داده می شود ولی این انتساب و سلطه با مرگ مالک از بین می رود و ناچار دارایی به جا مانده باید به بازماندگان انتقال یابد. در این خصوص ماده ۸۶۷ قانون مدنی اشعار می دارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.» وکیل ارث در مشهد با استنباط از ماده فوق الذکر در می یابیم که سبب تحقق ارث دو عامل گوناگون نیست بلکه یک عامل است در دو چهره که یکی حقیقی است و دیگری فرضی که در اثر اماره نسبت به مرگ غایب به وجود می آید و با حکم دادگاه اثر می یابد؛

لیکن سبب تحقق ارث به صورت فرضی ناشی از حکم دادگاه، تاب برابری با دلیل را نداشته و با کشف حقیقت از بین می رود.

در این مورد ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی چنین مقرر می دارد:

«بعد از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند.»

متعاقبأ ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی در تأیید حکم مندرج در ماده ۱۰۲۷ چنین تکلیف نموده است: «در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است.»

مراحل دریافت سهم الارث توسط وکیل

از جمله مراحل دریافت ارث توسط وراث یا وکیل ارث ، اثبات وارثیت و تعیین سهم الارث هر یک از وراث است که برای اثبات آن بایستی درخواست گواهی حصر وراثت به شورای حل اختلاف دارد و حصر وراثت اخذ نمود. مرحله دوم تقدیم دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه حقوقی مشهد است که توسط وکیل تقسیم ترکه در مشهد انجام می شود.

در درخواست دادرسی از سوی وراث و به منظور دریافت ‌و تقسیم ‌سهم‌الارث ، ابتدا دادگاه وضعیت را با توجه به توافقات صورت پذیرفته مابین وراث پیگیری یا وکیل ارث می‌نماید.

اگر وراث به توافق خاصی رسیده باشند،آن را به صورت مکتوب در آورده و در نهایت به امضای ورثه می‌رساند.اما در صورتی که توافقی بین بازماندگان شکل نگیرد دادگاه برای رسیدگی به موضوع، کارشناس تعیین خواهد کرد تا در صورت قابل تقسیم بوذن یا نبودن اظهار نظر نماید که وکیل ارث درمشهد می تواند به نظریه کارشناس اعتراض نماید.

بهترین وکیل ارث

بعد از فوت معمولا از افراد اموال و دارایی هایی می ماند که وارث شخص متوفی، صاحب آن مال می شود. در این بین مسایل زیادی مطرح است. در این مطلب به مسایل پیرامون ارث، تعیین وارثین نحوه تقسیم سهم الارث بین وارثین، اقدامات لازم برای گرفتن سهم الارث و چگونگی اختیار بهترین وکیل برای گرفتن ارث و… خواهیم پرداخت.

محروم نمودن از ارث

شنیدن جمله از ارث محرومت می کنم برای بسیاری از جوانان ترسناک و گاها دلهره آور است اما به نوعی می توان عنوان کرد که این جمله وجاهت قانونی ندارد و نمی توان کسی را از ارث محروم کرد. وکیل ارث در مشهد ، قواعد مربوط به ارث امرانه است یعنی بر خلاف آن نمی توان عمل نمود. هرگاه کسی وصیت کند ” وکیل وصیت در مشهد ” که به فلان وارث ارث او داده نشود یا فرد، وارث او نیست، وصیت مزبور موجب محرومیت او از ارث نخواهد شد.

خرید ملک ورثه ای

اگر ملک ورثه ای می خرید دقت کنید ورثه، گواهی انحصار وراثت و گواهی مالیات بر ارث داشته باشند. و از وکیل املاک در مشهد کمک گرفته تا دچار مشکلات حقوقی نشوید که هزینه زیاد برای دادرسی و  وکیل متحمل شوید.

ارث فرزند نامشروع

فرزند نامشروع از کلیه حقوق فرزندان طبیعی جز ارث برخوردار است و از پدر و مادر و اقوام آن ها ارث نمی برد و پدر و مادرش هم از او ارث نمی برند وکیل ارث در مشهد زیرا یکی از شرایط توارث نسبت مشروع است نه رابطه نامشروع اما اگر خود ازدواج نماید فرزندانش از او ارث می برند.

سهم الارث زوجه

در صورتی که زن، در عقد دایمی شوهرش باشد و شوهر فوت کند، وکیل ارث زن در مشهد زن از دارایی‌های او ارث می‌برد. بر اساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی، زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد؛

به شرط این که در عقد دایم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد، ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید که اگر زن که وارث شوهر است، او را به قتل عمد” وکیل جرم قتل در مشهد ” رسانده باشد، ارث نخواهدبرد.

بر اساس ماده ۹۴۲ قانون مدنی محاسبه ارث در صورت فوت مردی که دارای تعدد زوجات است اگر فرزند نداشته باشند یک چهارم و در صورت داشتن فرزند یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان به طور مساوی تقسیم می‌شود.

زوجه می توان علاوه بر گرفتن ارث ، مهریه خود را از طریق بهترین وکیل مهریه در مشهد وصول نماید سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در تمام صور مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد. وکیل خیلی خوب ارث در مشهد مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.

ارث زن مطلقه چگونه است؟

اگر دو نفر زن و شوهر بوده اند و از هم طلاق بگیرند دو حالت پیش می اید: اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی (یعنی طلاقی که مرد تا پایان عده حق رجوع به زنش را دارد) هریک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد، لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن ( مرد حق رجوع به زن را ندارد) باشد از یکدیگر ارث نمی برند.

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه ی او ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد. اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.

وکیل_ارث در مشهد

مزایای داشتن وکیل در دعاوی ارث مشهد

ارث یک  مبحث تخصصی است بنابراین مشاوره یا حضور یک وکیل ارث در مشهد با دانش حقوقی و تبحر خاصی که در زمینه وصیت ، ارث و تقسیم ترکه  دارد می تواند در مورد مطالبه سهم الارث شما بسیار کار گشا باشد . در ادامه این نوشتار وکیل مطالبه سهم الارث به بعضی از موضوعات بسیار مهم ارث می پردازد.

بعد از فوت فرد، اخذ گواهی انحصار وراثت از اقدامات لازم برای بازماندگان محسوب می شود. وارثان نیاز دارند برای اخد گواهی انحصار وراثت معمولا روند طولانی و پردردسری را طی کنند. از طرفی برای بسیاری از افراد دخل و تصرف برای فرد عزیز از دست دادشان، کاری سهل و خوشایند نیست. در اینجا برای راهنمایی های بیشتر یا کوتاه تر شدن پروسه انجام کار می توانند به دنبال یک وکیل خوب ارث باشند.

بسیاری از افراد هستند که قبل از فوت به دلیل جلوگیری از مشکلات و پیچیدگی های مرتبط با ارث ، خود اقدام به تعیین وضعیت مال و اموال خود می کنند. بسیاری ترجیح می دهند با اخذ یک وکیل خوب مشهد آشنا به ارث و مسائل مرتبط با آن، وصیت نامه ای رسمی و قانونی را در اختیار وکیل قرار داده که پس از فوتشان به طور مشخص وضعیت سهم الارث وارثان خود مشخص باشد.

در این بین دیده شده است که بسیاری افراد بدون مشورت با وکیل ارث اقدام به تعیین سهم الارث می کنند. شدیدا توصیه می شود قبل از انجام این کار با یک وکیل خوب ارث مشورت نمایید.حتی شرایط بسیار راحتی امروزه محیا شده است که افراد می توانند بصورت غیر حضوری و تلفنی از طریق شماره وکیل مشهد در مورد ارث و مسائل مرتبط با آن با وکیل ارث صحبت و مشورت نمایند. در خصوص گرفتن ارث از وراث دیگر، به دلیل اینکه این کار نیازمند تنظیم دادخواست است، با یک وکیل خوب و آشنا به مسائل ارث مشورت کنید.

هنگام مراجعه به دفتر وکیل ارث چه مدارکی به همراه داشته باشیم؟

هنگام مراجعه به دفتر وکالت برای ارث بهتر است جهت تسریع در انجام امور اسناد و مدارک مرتب با ارث را به همراه داشته باشید. این مدارک عبارتند از:

  • گواهی فوت متوفی
  • شناسنامه و کارت ملی متوفی
  • شناسنامه و کارت ملی وراث
  • در صورت امکان، ارائه گواهی انحصار وراثت
  • هرگونه دست نوشته یا وصیت نامه رسمی و غیر رسمی از متوفی

کلام آخر

امیدواریم در این مطلب توانسته باشیم در خصوص ارث و مطالب حقوقی مرتبط با آن اطلاعات سودمندی را در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم. توجه فرمایید که پرونده های مربوط به ارث یکی از متداول ترین پرونده هایی است که همه افراد به هر حال با آن مواجه خواهند شد. لذا توصیه می شود جهت جلوگیری از مشکلات عدیده ای که بسیاری از افراد آن مواجه هستند، در یک زمان خوب با وکیل آشنا به مسائل ارث مشورت کرده و توصیه های آن را دریافت نمایید.