مجازات کتک زدن زن

 کتک زدن یک اصطلاح عامیانه بوده و اصطلاح حقوقی آن ایراد ضرب و جرح و یا ضرب و شتم می باشد. بنابراین برای بررسی حقوقی این مسئله باید به دنبال مواد قانونی مربوط به ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی باشیم و در مقابل با توجه به خصوصی بودن مسائل حقوقی مربوط به زندگی مشترک باید آنها را در ارتباط با حقوق مدنی و حقوق حمایت از خانواده مطرح نماییم.

مجازات کتک زدن زن : ضرب و جرح دو اصطلاح متفاوت و کاملا شبیه به یکدیگرند که در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره واقع شده‌اند. ضرب به معنای صدماتی است که هیچگونه شکستگی و یا خونریزی به دنبال ندارد اما جرح به معنای ایراد جراحت‌های کمتر از قتل، همچون نقص عضو می گردد. بنابراین می‌توان اغلب کتک زدن های عامیانه را در قالب ضرب یعنی آثاری همچون سرخی، کبودی، سیاه شدن، کوفتگی، پیچ خوردن و مواردی از این قبیل برشمرد.
با این حال نمی‌توان برخی از جراحت‌های شدید و یا از بین رفتن برخی از حواس شخص همچون حس شنوایی در جریان کتک خوردن از همسر را انکار نمود. قطعا قانون نسبت به چنین امری ساکت نمانده و زوایای آن را به طرق مختلفی بررسی نموده است. ما در این مقاله به بررسی مجازاتهای مقرر شده در قانون مجازات اسلامی برای جرم کتک زدن زن در قالب ضرب و جرح خواهیم پرداخت.

قصاص عضو

همانگونه که گفتیم ضرب و جرح به معنای ایراد صدمات بدنی با درجاتی خفیف‌تر از قتل در قبال دیگری است بنابراین با توجه به متن صریح قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۸۶ که مبتنی بر متون شرعی می باشد مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص عضو بوده و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

شرایط انجام قصاص عضو

برای انجام قصاص شرایطی در نظر گرفته می‌شود که عبارتند از:
تساوی در میزان جنایت و قصاص عضو
عدم قصاص عضو سالم در برابر عضو نا سالم
-عدم امکان اجرای حکم قصاص در صورت بیم تلف شدن مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر
عدم امکان قصاص عضو کامل در برابر عضو ناقص
عدم امکان قصاص نمودن عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی
یکی دیگر از شرایط قصاص اثبات عمد بودن جنایت ارتکابی است؛کتک زدندر اغلب موارد یک جرم کاملا عمدی و آگاهانه است مگر اینکه فرد در زمان جنون و یا مواردی از قبیل شرب خمر و مست بودن مرتکب این عمل گردد. در این صورت حکم قصاص علیه چنین فردی اجرا نمی گردد و محکوم به پرداخت دیه خواهد شد.

احکام دیه در خصوص ضرب و جرح

در صورتی که شرایط تادیه دیه بر اثر کتک زدن زن فراهم گردد بر طبق قوانین پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی در خصوص جنایت غیر عمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص نداشته باشد عمل می گردد. دیه ضربات شدید با توجه به نظر پزشکی قانونی و انواع جراحات وارده که در قانون مجازات اسلامی بیان شده اند تعیین می گردد. برای اطلاع از میزان دیه اعضای بدن به همراه میزان مقرر شده در قانون می توانید به مقالات مرتبط با این موضوع مراجعه کنید.

میزان دیه ضرب و شتم زن

در مقاله مجازات کتک زدن زن باید بیان داشت که با توجه به اینکه اغلب ضربات وارده در کتک زدن های صورت گرفته شامل تغییر رنگ پوست بدن می گردد، میزان دیه آنها با توجه به رنگ ایجاد شده به قرار ذیل است:

  • در صورت سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم دیه کامل تادیه می گردد.
  • دیه کبود شدن‌پوست‌صورت سه هزارم دیه کامل است.
  • سرخ شدن آن مشمول پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل خواهد بود.
  • تغییر رنگ پوست سایر اعضا حسب مورد نصف مقادیر ذکر شده در خصوص تغییر رنگ پوست صورت است

اگر ضربات وارده علاوه بر تغییر رنگ پوست صورت و بدن مشمول تورم و التهاب شود علاوه بر میزان دیه، متهم محکوم به پرداخت ارش نیز خواهد بود. ارش به معنای مالی است که در ازای جبران خسارات مختلف اعم از مالی یا بدنی پرداخت می‌گردد و در قانون مجازات اسلامی نیز میزان مشخصی برای آن تعیین نشده است.

حبس و زندان برای مردی که همسر خود را کتک زده است!

اگر به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم متوجه خواهیم شد که ضرب و جرح علاوه بر قصاص و پرداخت دیه، در برخی از موارد مشمول حبس نیز خواهد شد. متن این ماده بدین قرار است که:

  1. هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
    تبصره این ماده نیز در خصوص تکمیل متن فوق بیان می دارد که:
  2. اگر جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشودو آلت جرح نیز اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

کتک زدن زن و طلاق

در باره مجازات کتک زدن زن ماده ۱۱۳۰قانونی مدنی با بیان مواردی کلی، عسر و حرج زن را دلیل مستحکمی مبنی بر اثبات حق طلاق وی دانسته است. این ماده بیان می کند که عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شوند.
سپس در بند چهارم به ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر مرد که با توجه به وضعیت زوج قابل تحمل نباشد به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج اشاره می کند سپس در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی زن را محق می داند که به کمک وکیل خانواده  درصورت احراز هر یک از بندهای درج شده در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درخواست طلاق بدهد. در صورت احراز هر کدام از این موارد توسط دادگاه، حکم به درخواست زن صادر می گردد حتی اگر مرد با چنین امری مخالف باشد