آدرس دادگاه تجدید نظر در مشهد

دادگاه تجدید نظر چیست؟


پس از آن که از سوی دادگاه رأیی صادر می گردد، قانون شرایطی را برای هر دو طرف دعوا در نظر گرفته تا در صورتی که می خواهند به رای صادره اعتراض کرده و تقاضا نمایند تا در رای قاضی تجدید نظر به عمل آید. در واقع تجدید نظر به معنای دوباره قضاوت کردن است.

از جهات قانونی تعبیر بر آن است که احتمال می رود قاضی به کلیه جهات پرونده توجه نکرده و یا در تطبیق قانون با موضوع پرونده دچار اشتباه شده است. لذا برای اینکه حقی زایل نگردد قانونگذار شرایطی را تعریف کرده و رای اولیه دادگاه را به عنوان رای بدوی یا رای غیرنهایی عنوان نموده است.

پس از صدور رأی در دادگاه بدوی، در صورت اعتراض، شخصی که متقاضی تجدید نظر و بررسی مجدد است، اقدام به درخواست تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می کند. دادگاه نیز مجددا رأی بدوی را مورد بررسی قرار می دهد و آن را تایید یا رد می کند. در صورت رد کردن رأی بدوی، مجددا اقدام به صدور رأی می کند.

 

در چه مواردی می توان تجدیدنظرخواهی نمود؟


اعتراض به رأی در قالب های دیگر مانند فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نیز امکان پذیر است. ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با تجدید نظر خواهی جهاتی را مشخص نموده است.

” ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری:

جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود.”

 

چه افرادی می توانند درخواست تجدید نظر خواهی بدهند؟


قانون گذار افرادی را در که می توانند درخواست تجدید نظرخواهی دهند را در ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص کرده است.

” ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری:

اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر یا فرجام دارند:
الف – محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او
ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان
پ – دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات.”

 

حدود صلاحیت دادگاه تجدید نظر چیست؟


دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه برخوردار می باشد و حتی حدود صلاحیت و قدرت او بسیار بیشتر از دادگاه بدوی است. زیرا این دادگاه می تواند رای دادگاه بدوی را تایید یا رد کند. همچنین می تواند قرار تحقیق دوباره و یا بررسی مجدد را صادر کند.

محل دادگاه تجدید نظر کجاست؟


مرجع دادگاه تجدید نظر شعب خاصی می باشد که در دادگستری کل هر استان به آن اختصاص داده شده است. این مرجع معمولا در مراکز استان و شعبه ای واقع در دادگستری مرکزی می باشد.

مهلت تجدید نظرخواهی چقدر است؟


ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت تجدید نظر خواهی را مورد پیش بینی قرار داده است. بر اساس این ماده قانونی، مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوی:

  •  اشخاص مقیم ایران: بیست روز
  • اشخاص مقیم خارج از کشور : دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

نکات


 اگر در مرحله بدوی، حکم غیابی صادر شده باشد، مهلت تجدیدنظر خواهی از تاریخ اتمام مهلت واخواهی او آغاز می شود.

 مرجع نقض و ابرام آرای دادگاه‌ های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور می ‌باشد.

⊗ چنانچه مرجع تجدیدنظر، حکم بدوی را خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه بدوی تشخیص دهدباید آن را فسخ و پرونده را به دادگاه ذی‌صلاح ارجاع نماید.

⊗ تجدید نظر خواهی دارای شرایط بسیار خاصی می باشد که در ماده ۴۲۶ تا ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور کامل توضیح داده شده است .

⊗ این دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی نسبت تجدید نظر خواهی در دعاوی غیرکیفری را دارد.

 


ادرس دادگاه تجدید نظر مشهد

آدرس : مشهد ، بلوار ساجدی ، حاشیه خیابان مفتح (دادگستری کل استان خراسان)