مجازات تکرار جرم چیست؟

طبق قانون در صورتی که یک شرایط به خصوص وجود داشته باشد ، قاضی می تواند در مجازات مجرم تخفیف دهد . به این شرایط ، شرایط تخفیف در مجازات می گویند . در مقابل تخفیف در مجازات ، شرایطی وجود دارد که به واسطه آن می توان در مجازت شدت داد که به آنها نیز دلایل تشدید کننده مجازات می گویند . یکی از دلایل تشدید کننده مجازات این است که مجرم جرم خود را تکرار کند و با مجازاتی که برای او در نظر گرفته شده است ، اصلاح نشده و به اعمال غیر قانونی خود ادامه دهد . در صورت تکرار جرم که در عامیانه به آن تکرار کردن خلاف می گوییم ، مجازات افزایش می یابد . افزایش مجازات باید بر اساس نوع جرم و هم چنین مقررات قانونی صورت بگیرد . از این رو در این مقاله به مجازات تکرار جرم در جرائم حدی ، مجازات تکرار جرم در جرائم تعزیری و جرائم مستثتی از تکرار جرم می پردازیم .

مجازات تکرار جرم در جرائم حدی(وکیل مشهد)

مرتکبی که دوبار یا بیشتر اقدام به ارتکاب جرمی می کند مسلم است که مجازات او نیز متفاوت خواهد بود و سختتر مورد تتبیه قرار خواهد گرفت . این شدت در مورد جرائم حدی نیز وجود دارد ، جرائم حدی جرائمی هستند که مجازات آنها در شرع تعیین شده است و قانون گذار مستقیما و عینا آنها را در قانون دکر کرده است از این رو امکان تغییر و حذف مجازات وجود ندارد . مجازات تکرار جرم در جرائم حدی به موجب ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مشخص شده است . طبق این ماده در صورتی که کسی سه بار مرتکب یک جرم که مجازات آن حدی است بشود ، و در هر بار هم مجازات نسب به او اعمال شود ، در مرتبه چهارم مجازات او اعدام است . بنابراین کسی که سه بار مجازات حدی به نسبت به او اعمال شده است ، در صورت تکرار جرم حدی برای بار چهارم ، مجازات او اعدام خواهد بود .

 

مجازات تکرار جرم در جرائم تعزیری(وکیل مشهد)

علاوه بر تکرار جرم در جرائم حدی ، این موضوع در جرائم تعزیری نیز مورد بررسی قانون گذار قرار گرفته است . جرم تعزیری ، جرمی است که با توجه به شرایط جامعه و اوضاع و احوال قانون گذار تعریف کرده است و خودش با توجه به نوع و شدت عمل ارتکابی برای آن مجازات در نظر گرفته است که البته برخلاف جرم حدی که امکان تغییر و تخفیف در مجازات وجود ندارد ، امکان تغییر و تخفیف در آن وجود دارد . مجازات تکرار جرم در جرائم تعزیری به این ترتیب است که اگر کسی به موجب یک حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود ، به حداکثر مجازت تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود .
در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف در مجازات به ترتیب زیر عمل می شود :

الف – چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد .

ب – چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر کاهش دهد . ۷

البته اگر مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، مقررات تخفیف اعمال نمی شود .

جرائم مستثتی از تکرار جرم(وکیل مشهد)

با توجه به آنچه که پیش از این گفته شد ، تکرار جرم هم در جرائم حدی و هم در جرائم تعزیری اعمال می شود و مرتکب علاوه بر مجازات عمل مجرمانه ای که انجام داده است ، به مجازات تکرار کردن آن عمل مجرمانه نیز محکوم خواهد شد . با این همه باید در نظر داشت نکته مهمی که در تکرار جرم وجود دارد این است که مقررات مربوط به تکرار جرم و یا به اصطلاح تکرار خلاف در خصوص سه دسته از جرائم اعمال نمی شود :
۱- جرائم سیاسی
۲- جرائم مطبوعاتی
۳- جرائم اطفال