قانون همچنسگرایی در مشهد

حکم قانون ایران در مورد همجنس‌گرایی مردان

عمل نزدیکی و دخول از دبر (پشت) را بین دو جنس مذکر، همجنس‌گرایی مردان یا لواط می گویند که این اسم به عقیده برخی از لغت‌شناسان به معنی الصاق و چسبیدن دوچیز بوده و به نظر برخی دیگر از عمل قوم لوط مشتق شده است.

همجنس‌گرایی مردان در قانون مجازات ایران جرم تلقی و برای آن مجازات شدیدی لحاظ شده است.

قانون مجازات جدید ایران (مصوب ۱۳۹۲) مقرر می‌دارد:
ماده ۲۳۳- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴- حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ۱- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

حکم تفخیذ در قانون مجازات اسلامی(وکیل مشهد)

ماده ۲۳۵ – تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

ماده ۲۳۶ – در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

همچنین مطابق ماده ۲۳۷، همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

حکم قانون ایران در مورد همجنس‌گرایی زنان(وکیل مشهد)

در شرع مقدس اسلام، همجنس‌گرایی زنان یا مساحقه عبارت است از آنکه زنی، فرج خود را به فرج زن دیگری بمالد.

همجنس‌گرایی زن با زن نیز در قانون جزایی جرم تلقی شده و مجازات آن شلاق است. قانون ایران مقرر می‌دارد:
ماده ۲۳۸- مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده ۲۳۹- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۰ – در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

گزارش روزنامه گاردین درباره جرم همجنسگرایی

در ۷۱ کشور روابط همجنسگرایان تحت عنوان «اعمال مخالف طبیعت» و بر اساس قوانینی چون خیانت و خشونت علیه زنان با مجازات زندان در پی دارد .

با این حال وضعیت در مصر کمی متقاوت است. روابط همجنسگرایانه قانونی است اما با این حال بر اساس نقض اصول اخلاقی بشدت افراد همجنسگرا بشدت مورد پیگرد قرار می گیرند.

جنوب و شرق آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا برخورد سختگیرانه تری با همجنگسرایان دارند و اروپای غربی و نمیکره غربی مدارای بیشتری با این موضوع دارند.

روزنامه گاردین نوشته است که در ایران، عربستان سعودی، سودان و یمن و بر اساس شریعت اسلام، در حال حاضر همجنسگرایی با مجازات مرگ همراه است.