مدارک لازم برای اثبات ترک انفاق

به موجب عقد نکاح مرد مکلف به پرداخت حقوق مالی به زوجه می گردد که از جمله این حقوق مالی نفقه بوده است که عدم پرداخت آن موجب ضمانت اجرایی خواهد بود که برای زوج تعیین گردیده شده است حالا فرض کنید مرد از پرداخت این حق مالی به زوجه استنکاف بورزد در اینجا زوجه با ارائه چه ادله ای می تواند این ممانعت زوج را اثبات و او را ملزم به پرداخت نفقه بنماید ؟

استطاعت مالی زوج

زوجه در اینجا مکلف بوده که اثبات نماید که همسرش تمکن مالی کافی برای پرداخت نفقه داشته است و با داشتن توانایی مالی کافی از پرداخت نفقه ممانعت نموده ، که احراز صحت تمکن مالی زوج در اینجا بر عهده دادگاه بوده است پس از اثبات کردن موارد فوق الذکر توسط زوجه، نوبت به احراز ادله ای قانونی جهت اثبات شکایت ترک انفاق توسط زوج می رسد

 شهادت شهود

شهادت شهود ادله قانونی بوده که زوجه می تواند در جهت اثبات ادعایش به معرفی شهودی که شرایط شهادت را داشته و از زندگی زوجه و تمکین او اطلاع داشته باشند می توانند به عنوان شاهد حضور یافته و با شهادت خود در جهت اثبات صحت ادعای زوجه برآیند

اقرار زوج

در شرایطی که زوج خودش به صحت ادعای زوجه مبنی بر اینکه از او تمکین داشته را پذیرفته و بر ممانعت خود نسبت به پرداخت نفقه اقرار بنماید.

همچنین بخوانید:

زن در چه شرایطی میتواند دارخوات طلاق بدهد؟

برخی از سوالات متداول در خصوص مدارک لازم برای اثبات ترک انفاق :

آیا ممکن است در جریان اثبات ادعای زوجه بر عدم پرداخت نفقه از جانب زوج ادعای خلاف آن احراز گردد و دادگاه نسبت به خواسته زوجه قرار منع تعقیب صادر گردد ؟

پذیرش ادعای خلاف صحت زوجه قابل قبول بوده و زوج می تواند با ارائه مدارکی در صدد اثبات پرداخت نفقه به زوجه برآید و یا با ارائه ادله ای معافیت خود را نسبت به پرداخت اثبات بنماید

جرم ترک انفاق توسط زوجه با چه ادله ای قابل اثبات بوده است ؟

زوجه می تواند با توسل به ادله ای از جمله شهادت شهود در صدد اثبات ادعای خود برآید.