توقیف ارث پدر برای مهریه

سهم الارث که می گوییم قابل توقیف به عنوان مهریه است مالی است که به همسر زوجه به عنوان ارثیه رسیده است و متعلق به زوج بوده نه کل ماترک. به بیان دیگر اگر پدر شوهر زوجه فوت نماید و اموالی به عنوان ماترک از او باقی مانده باشد زوجه نمی تواند به عنوان بستانکار تقاضای توقیف مال مذکور را  تقاضا نماید چون پدر زوج هیچ الزامی به پرداخت مهریه زوجه نداشته، بلکه پرداخت این دین بر عهده زوج بوده نه پدر زوج .

مطالبه مهریه زوجه از طریق توقیف سهم الارث پدری

حسب قانون جدید مطالبه مهریه زوجه ابتدا برای طلب حق مالی خود از طریق دایره اجرای ثبت اقدام نماید و مستقیما نمی تواند در ابتدا پیگیری خواسته اش را از طریق دادگاه خانواده تقاضا کند .

فرض کنید زوجه به اداره ثبت برای طلب مهریه اش مراجعه نموده و می خواهد اموال و دارایی همسرش را به منظور توقیف معرفی نماید،  اگر بخواهد سهم الارثی که به زوجه رسیده را به عنوان مال زوج معرفی نماید زمانی می تواند اقدام به انجام این کار بنماید که تمامی تشریفات لازمه که راجع به تشخیص سهم الارث زوج الزامی بوده انجام گرفته باشد .

پس زوجه قبل از آنکه مقدمات لازمه برای طلب مهریه خود را به عمل آورد در ابتدا باید از طریق مراجعه به حوزه مالیاتی محل وقوع فوت استعلامی از آنکه درخواست انحصاروراثت انجام شده یا نه به عمل آورد.

خوب اگر انحصاروراثت صادره شده باشد و تعیین تکلیف راجع به وراث شخص متوفی شده باشد خوب کار زوجه آسان بوده و به راحتی می تواند به عنوان ذی النفع تقاضای تقسیم ترکه را از دادگاه بخواهد و اگر چنانچه تقاضای تقسیم از دادگاه توسط وراث متوفی به عمل آمده باشد می تواند به عنوان شخص ثالث ذی النفع وارد دعوی بشود . ودر صورتی که انحصاروراثت انجام نشده باشد زوجه می تواند به عنوان ذی النفع خواستار انحصاروراثت از دادگاه بشود.

اما ممکن است تمامی این مراتب انجام گردد اما در انتها زحمت زوجه بی نتیجه بماند !

این اتفاق زمانی رخ داده که زوجه تمامی اقدامات لازمه را برای توقیف کردن سهم الارث زوج انجام می دهد اما در مرحله اجرای حکم می بیند که زوج با ارائه مدارک و مستنداتی اثبات می نماید که مال به ارث رسیده به او جزو مستثنیات دین او بوده و غیر قابل توقیف است.

همچنین بخوایند:

مجازات ضرب و شتم همسر

 

برخی از سوالات متداول :

آیا زوجه می تواند از طریق توقیف سهم الارث پدری همسرش ، خواستار مطالبه مهریه خود باشد؟

این اقدام توسط زوجه از لحاظ قانونی منعی نداشته اما منوط به آن بوده که سهم الارث زوج به عنوان ورثه متوفی تعیین گردیده شده باشد تا زوجه بتواند تقاضای توقیف آن را تقاضا بنماید

چنانچه زوج فوت نموده باشد و سهم الارث پدری از زوج مانده باشد آیا زوجه می تواند خواستار توقیف آن اموال به عنوان مهریه خود باشد؟

بله. طلب مهریه که جزو دیون ممتازه بوده پس از پرداخت هزینه های ضروری در اولویت قرار گرفته و زوجه می تواند خواستار توقیف آن، به عنوان طلبش از ماترک زوج  باشد.