راه های اثبات عدم تمکین

تمکین و انواع آن

به موجب عقد نکاح، زوجین در مقابل یکدیگر ملزم به رعایت تکالیفی می باشند که حسب قانون تعیین گردیده شده است. این تبعیت برای زوجه که در قالب تمکین عام و خاص می باشد  بدین طریق بوده که او را، حسب قانون، ملزم به تبعیت از همسر خود نموده و وظایفی را برای او تعیین نموده است که نمی تواند از آن استنکاف بورزد، والا از دریافت حق مالی که منظور حق نفقه بوده است محروم می ماند.

منظور از تمین عام و تمکین خاص چیست؟

تمکین عام به حیطه ای از وظایف قانونی زوجه گفته می شود که او را ملزم به فرمانبرداری و تبعیت از همسرش نموده است این وظایف که حسب قانون برای زوجه تعیین گردیده است عبارت است از وظایفی که مرتبط با زندگی مشترک بوده و زوجه حسب دستور همسرش به عنوان سرپرست خانواده ملزم به رعایت آن بوده است که به عنوان مثال می توان به ماده ۱۱۱۴و ۱۱۱۷ قانون مدنی اشاره نمود که بیان داشته که زوجه ملزم بوده که در منزلی که همسرش می گوید سکونت داشته باشد مگر آنکه قانون گذار در شرایطی به زوجه این اجازه را داده باشد که در منزلی به غیر از اقامتگاه زوجه سکونت بنماید

اما تمکین خاص که اشاره به انجام وظایف زناشویی زوجه داشته و او را ملزم به برقراری رابطه جنسی با همسر مشروع خود، در موقعیت زمانی و مکانی بر حسب تقاضای زوج دانسته است و نمی تواند از درخواست زوج مماتعت به عمل آورد مگر آنکه به دلایلی به دادگاه علت عدم برقراری رابطه جنسی با همسرش را به اثبات برساند

حالا که با مفهوم تمکین تا حدودی آشنا شدیم میخواهیم به این سوال پاسخ بدهیم که:

 

زوج چگونه می تواند عدم تمکین زوجه خود را به اثبات برساند؟

شاید در رابطه با تمکین عام عدم تبعیت و نشوز زوجه با شهادت شهود قابل اثبات باشد و زوج بتواند درصدد اثبات آن به دادگاه خانواده بر آید و خواستار تمکین زن ناشره باشد اما در رابطه با تمکین خاص خوب مسلما اثبات اینکه زوجه به دادگاه اثبات نماید که همسرش از او تمکین نداشته دشوار بوده است و اثبات این امر با شهادت شهود  امری غیر ممکن است اما خوب زوج در این شرایط چگونه می تواند درصدد اثبات ادعایش برای عدم پرداخت نفقه به زوجه برآید و عدم تمکین او را اثبات نماید؟

تنها حالتی که زوج می تواند در جهت اثبات عدم تمکین زوجه خود بر برقراری رابطه جنسی برآید حالتی بوده که زوج با مراجعه کردن به دادگاه، خواستار معرفی زوجه به پزشکی قانونی جهت انجام معاینات لازمه باشد و بدین طریق ادعای خویش را اثبات نماید.

همچنین بخوانید:

توقیف ارث پدری برای مهریه

 

برخی سوالات متداول در خصوص تمکین زوجه:

در چه صورتی با آنکه زوجه از همسرش در انجام وظایف زناشویی تمکین ننموده باز هم حق دریافت نفقه را از همسرش داشته است؟

در این رابطه باید بین زن باکره و غیر باکره تفکیک قائل بشویم و چنانچه زوجه باکره بوده باشد و هیچ گونه تمکینی اعم از تمکین عام و خاص از زوج ننموده باشد می تواند به موجب حق حبس علاوه بر الزام زوج به پرداخت حق مالیش( مهریه) خواستار دریافت نفقه خویش از زوج باشد. اما در رابطه با زوجه غیر باکره او با استناد به ادله ای که امکان برقراری رابطه جنسی را برای او غیر مقدور ساخته به دادگاه و اثبات آن خواستار دریافت حق نفقه خویش باشد

زوج چگونه می تواند عدم تمکین زوجه را به دادگاه اثبات نماید ؟

در رابطه با تمکین عام زوج می تواند با استناد به شهادت شهود عدم تمکین همسرش را به راحتی اثبات نماید اما در رابطه با تمکین خاص ممکن است این امر تا حدودی دشوار بوده باشد که در مقاله فوق به ادله ای که زوج از طریق آن درصدد اثبات ادعایش برآید به صورت مفصل بحث نمودیم