نمونه از قراردادهای مشارکت خصوصی بین اشخاص

جز مواردی که به صورت معین قانون گذار عقودی را تعیین کرده و قوانین راجع به آن را به صراحت بیان نموده  دسته ای دیگر از عقود هستند که، در قانون عنوان و صورت خاصی نداشته و  شرایط و آثار آن بر مبنای قواعد عمومی قردادها که به صورت کلی در( ماده ۱۹۰ قانون مدنی ) بیان شده و اصل حاکمیت اراده که مبنای قانونی آن ( ماده ۱۰ قانون مدنی) بوده مشخص و تعیین می گردد. در اصل  قانون گذار با وضع ماده ۱۰ قانون مدنی و باتوسل به اصل آزادی اراده، افراد را از حیطه عقود معین خارج ساخته و اجازه منعقد کردن قردادهای خصوصی را تا جایی که که خلاف قوانین آمره و مخالف صریخ اخلاق و نظم عمومی نبوده داده است.

قرارداد مشارکت ( شراکت ) مدنی ذیل بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی که عبارت است از:

 

طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد شراکت : خانم/آقای ……………………….. فرزند آقای ………………… دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………..تلفن…………………

طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………………………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: …………………………………………………..تلفن……………….

طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند.

 

 

موضوع قرارداد

ماده۱- موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت(شراکت) طرفین بالمناصفه و متساویاً (یا مطابق سهم شراکت) جهت راه اندازی و کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/……………….

ماده۲- تابعیت این مشارکت ایرانی است.

مکان اجرای قرارداد:

ماده۳- مکان ومرکز اصلی این شراکت در تهران/اصفهان/شیراز/…. است

به نشانی خیابان………………………………………………………………………………………….(آدرس مکان و کسب و کار)

مدت قرارداد:

ماده۴- مدت این شراکت از تاریخ ……………. ماه یکهزار و سیصد و ……………شمسی به مدت ………… سال تمام خورشیدی می باشد.

سرمایه و ملبغ کل قرارداد:

ماده۵- کل سرمایه این مشارکت مبلغ…………………………………….ریال است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویاً از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است.

تذکر: (درصورتی که شرکا با مبالغ مختلف شریک می شوند به صورت سهم یا درصدی در قرارداد ذکر می شود مانند نمونه ماده ۵ زیر)

ماده۵- کل سرمایه این مشارکت مبلغ……………………………..است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبته سهم از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و به قرار زیر پرداخت گردیده است.

شریک اول آقای/خانم …………….فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد……………………………..ریال به حروف ……………………………………………………………….ریال سهیم شده است.

شریک دوم آقای/خانم ………… فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد……………………………….ریال به حروف…………………………………………………………………..ریال سهیم شده است.

ماده۶- با توافق طرفین شراکت، هر یک سهم به مبلغ………………………………………….ریال تعیین شده است و تعداد کل سهام…………..عدد سهم……………………………… ریال از مبلغ کل تعیین شده است.

میزان سهم شرکاء:

ماده ۷- سهم هر شریک با توجه به ماده ۶ به قرار زیر است.

شریک اول آقای/خانم…………………..تعداد ………………سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

شریک دوم آقای/خانم……………………تعداد ……………..سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

ماده ۸-شرکاء با توافق و همکاری و هماهنگی طرفین نسبت به استفاده از مبلغ سهام شراکت در رهن و اجاره و خرید و تجهیز ملزومات و کالا و محصولات و مجوزهای کاری محل کسب و کار  به قرار زیر اقدام کرده اند .

  • شریک اول آقا/خانم …………….ازسهمشراکت خود مبلغ …………………….ریال بایت رهن و اجاره مکان کسب و کار و مبلغ …………………….ریال بایت………………………………. و مبلغ ……………………………….ریال بایت ……………………………….. پرداخت کرده است.
  • شریک دوم آقا/خانم …………….ازسهم شراکت خود مبلغ …………………….ریال بایت تجهیز وسایل و ملزومات محل کسب و کار و مبلغ ………………………ریال بایت…………………………….. و مبلغ ………………………….ریال بایت ……………………………….. پرداخت کرده است.

مطالبه خسارت قراردادی و غیر قراردادی

 

تقسیم و سود و زیان شراکت

ماده ۸- هریک از شرکاء در پایان هر ماه کاری و پایان مدت قرارداد پس از کسورات هزینه های انجام شده و با توجه به تعداد سهم خود هم در سود شراکت و هم در زیان شراکت بالمناصفه متعهد و متضمن پرداخت نسبت به طرفین می باشند.

تقسیم سود علی الحساب هر یک از شرکا پس از کسر کسورات و هزینه های انجام شده به قرارداد زیر است.

سود شریک اول آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

سود شریک دوم آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

تبصره: پرداخت و تقسیم سود قطعی هر یک از شرکاء هر سه ماه یکبار بعد بررسی  و تراز دفاتر و فاکتورها و اسناد حسابداری و سایر هزینه ها و سود و زیانهای انجام شده به طرفین شراکت پرداخت و تادیه می شود.

 

وظایف شرکاء

ماده۱۰- وظایف شرکاء عبارت است از:

۱-    شرکاء متعهد به  همکاری و مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند..

۲-   شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین.

۳-   شرکاء متعهد به تمرکز عملیات ریالی این مشارکت در حساب جاری مزبور.

۴-   شرکاء متعهد به تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد.

۵-   شرکاء متعهد به تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری با توافق طرفین.

۶-   شرکاء متعهد به تادیه مالیات، عوارض، بیمه، هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و تدارکات و سایر هزینه های پیش بینی نشده.با توافق طرفین می باشند

۷-   شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعی و تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه برای حفاظت مزبور ضامن می باشند.

۸-   شرکاء متعهد به جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تصریف و همچنین ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل همدیگر می شود از ابتدای کار لغایت تا زمان تسویه حساب خواهند بود.

۹-   شرکاء متعهد به بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمسی از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضای ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حسابهای سود و زیان می باشند

۱۰-شرکاء متعهد به ضمیمه نمودن صورت موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاها و محصولات در حال فروش یا انبار شده و یا ساخته شده به قیمت خرید در دفاتر و فاکتورهای تعیین شده برای عملیات ترازنامه دفتری ماهانه و سالانه می باشند

۱۱-  تسلیم سهم سود ماهانه و سالانه این مشارکت در ازای دریافت رسید کتبی و درج در دفاتر مشترک در پایان هر ماه و هر سال شمسی باشد

۱۲-شرکاء متعهد به تصفیه حساب کامل در پایان مدت قرارداد و با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب و  بیمه و مالیات و سایر هزینه های جاری انجام شده محل کسب و کار می باشند.

۱۳-  شرکاء متعهد می شوند انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد همکاری بامنصفانه انجام دهند.

ماده۹- دارندگان حق امضاء کلیه چکهای صادره عهده حسابهای مشترک موضوع بند(۲) ماده۱۰ این قرارداد، طرفین این قرارداد می باشند که صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است.

ماده۱۰- کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشارکت باید در دفاتر به طریقه حسابداری ثبت گردد که صفحات اول و آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری کردن به امضاء طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضای طرفین نرسیده باشد، فاقد اعتبار است.

ماده۱۱- شرکاء حق هیچگونه اعمال خدشه، تراشیدگی،پاک کردن، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر و صورتحسابهای موجودیها و فاکتورهای تنظیمی ندارد..مگردر موارد سهوی که به اطلاع طرفین شراکت می رسد.

ماده۱۲- شرکاء حق هیچگونه واگذاری نسبت به ملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل: نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً یا کلاً از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد.(مگر با توافق و امضائ طرفین و الحاق به قرارداد اصلی)

ماده۱۳- چنانچه شرکاء در طریقه اعمال مدیریت محل کسب و کار به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با درایتی که در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل شریک آنرا اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نیابند صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع ذیصلاح دارند و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است  و سایر شرکاء باید در مدت زمان ……………دو ماه ……… نسبت به تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند

ماده۱۴- شریک حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی سایر شرکاء هیچگونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود جز«وکلا» عینا و منفعتا تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید. همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک را تا تسویه کامل مشارکت را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده۱۵- شریک متعهد گردید که به هیچ وجه زاید بر میزان سرمایه مشارکت به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت ننماید.

ماده۱۶- از انقضای مدّت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده۱۳ این قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفیه حساب این قرارداد با شریک بوده و سهمیه شریک طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به شریک فسخ کننده تادیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ شریک فسخ کننده حق دارد جهت تحویل گرفتن سهم و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها و موجودیهای کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت یا ساخته شده و تجهیرات و ملزومات و ….از سایر شرکاء اقدام یا به طریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید.

ماده۱۷- در صورت وقع حادثه غیر قابل پیش بینی(حوادثی همچون اعتصاب٬شورش و یا اعتراض منجر به بحران،سیل و زلزله و آتش سوزی،پلمپ و سرقت و سایر معضلات اجتماعی) که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیر ممکن گردد هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت ………. روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال کنند .

تبصره۱: چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید .در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می یابد.

تبصره۲: زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فورس ماژور(قوه قهریه) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد.

ماده۱۸- آنچه که موجودی های کالا اعم از کالا و محصولات  و مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی کسب و کار  یا در نزد شرکاء موجود باشد نیز باید بالمناصفه تقسیم گردد.

ماده۱۹- دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی، بیمه، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف تمام شرکاء است.

ماده۲۰- در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به خانم/آقای……………. که به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رای داور مزبور قاطع و و لازم الاجرا است.در صورت اعتراض به محاکم قانونی مراجعه می شود.

ماده ۲۱-……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۲-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۳-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۴-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۵- این قرارداد در ۳ نسخه و در ۲۵ ماده، که هر ۳ نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضا شده و پس از امضا شرکای طرفین مبادله گردید و لازم الاجرا است.

محل امضای شریک اول قرارداد        محل امضای شریک دوم قرارداد        محل امضای شریک سوم قرارداد

اثر انگشت                                      اثر انگشت                                 اثر انگشت

شهود قرارداد شراکت

۱-     آقای/خانم……………………………………… امضاء

۱-     آقای/خانم…………………………………………امضاء

۲-     آقای/خانم…………………………………………امضاء