تفاوت ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

در رابطه با مفهوم اعاده دادرسیکه در شرایطی به صورت حصری قانون گذار به شخص محکوم علیه و نماینده قراردادی او این اذن را داده که بتوانند چنانچه نسبت به حکم نهایی صادره معترض بوده باشند بتوانند درخواست اعاده دادرسی بنمایند.

 آیا ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم مصداقی از اعاده دادرسی بوده است؟

(تفاوت ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری) در پاسخ به این سوال مثبت می باشد اما با این تفاوت که این ماده اعاده دادرسی راجع به حکم قطعیت یافته را در صورتی مورد قبول قرار داده است که مخالفت رای صادره با قواعد شرعی اثبات گردد که تشخیص این امر به ریاست قوه قضائیه واگذار شده است و به موجب دستور العمل اجرایی این ماده که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید اجرای این امر، تنها محدود به حیطه وظایف رئیس قوه قضاییه نبوده و سایر مراجع اعم از دستگاه های اجرایی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند خواستار اعاده دادرسی به موجب این ماده باشند.

 مرز تفکیک این دو ماده در کجاست ؟

شخص محکوم علیه یا نماینده او که در رابطه با حکم صادره قطعی شده معترض بوده باشند می توانند با ارائه ادله قوی به عالی ترین مرجع قضایی که دیوان عالی کشور بوده معترض گردیده و خواستار اعاده دادرسی گردند که تشخیص قبول یا رد این درخواست بر عهده دیوان عالی کشور بود، اما در رابطه با ماده ۴۷۷ احراز این امر به رئیس قوه قضائیه واگذار گردیده شده است نه دیوان عالی کشور.

پس بنابراین درخواست اعاده دادرسی به موجب ماده ۴۷۷ از طریق مراجعه مستقیم و یا ثبت شکایت به دیوان نبوده و ثبت اعتراض به موجب این ماده بدین طریق بوده است که اشخاص متقاضی باید در ابتدا به ساکن در صورتی که در تهران سکونت داشته باشند با مراجعه به دادگستری کل استان تهران اقدام به ثبت درخواست خود مبنی بر اعاده دادرسی به ثبت برسانند و در غیر این صورت ثبت تقاضا بنا بر اعمال ماده ۴۷۷ باید از طریق مراجعه به رئیس حوزه قضایی که رای صادره در آنجا به قطعیت رسیده و یا دادستان مربوطه اقدام بنماید که در رابطه با افراد نظامی این اقدام از طریق سازمان قضایی نیروی های مسلح به عمل می آید و در صورت موجهه تشخیص دادن این امر، با تهیه گزارشی، مراتب مربوطه به رئیس کل دادگستری استان اعلام می گردد تا مرجع مربوطه بررسی های لازمه را راجع به موجه بودن و ترتیب اثر دادن به خواسته طرح شده و ارسال آن به دفتر رییس قوه قضاییه بنماید و اگر مجوز اعمال مادده ۴۷۷ توسط رئیس قوه به تایید رسید ، پرونده مربوطه به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه خاصی که به تشخیص رئیس قوه قضاییه بوده رسیدگی و اقدام به نقض رای قبلی و رسیدگی مجدد گردد.

همچنین بدانید:

بطلان معامله یعنی چی؟

برای ثبت درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ شخص متقاضی باید چگونه اقدام بنماید ؟

در این رابطه باید شخص متقاضی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی باید با مراجعه به دفتر رئیس کل دادگستری استانی که حکم صادره راجع به او اعمال و قطعی گردیده مراجعه و اقدام به ثبت خواسته اش بنماید تا بررسی لازمه صورت بپذیرد و در صورت موجه تشخیص داده شدن این امر، مراتب به دفتر رییس قوه قضائیه اعلام می گرد و بر خلاف ماده ۴۷۴ شخص متقاضی نمی تواند مستقیما اقدام به طرح خواسته خود به دیوان عالی کشور بنماید بلکه این امر منوط به دستور رئیس قوه قضاییه بوده است