بابت مهریه تا چند سکه می توان مرد را بازداشت کرد؟

زوجه به عنوان محکوم له می تواند خواستار حکم جلب زوج به عنوان محکوم علیه گردد مگر آنکه زوج با اثبات معسر بودن مانعی بر اجرای حکم جلب راجع به خود گردد

هر چند قانون گذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این حق را برای زوجه قائل شده و به او این امکان را داده که بتواند برای الزام همسرش به پرداخت مهریه خواستار حکم جلب او از دادگاه گردد اما باید این را بداند که تنها اجرای این قانون راجع به طلب زوجه برای دریافت ۱۱۰ سکه قابل اجرا بوده و برای مازاد آن قابلیت اجرا نداشته است حتی اگر زوجه با اثبات ادله ای بتواند استطاعت مالی زوج را اثبات بنماید و او را در پرداخت مهریه مازاد از میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی توانا بداند نمی تواند خواهان حکم جلب او از دادگاه گردد

پس باید این گونه گفت که اگر مهریه زوجه ای مازاد بر ۱۱۰ سکه بود او نمی تواند خواستار جلب همسرش از دادگاه گردد چون حسب قانون جدید در این رابطه ضمانت اجرای کیفری وجود نداشته است.

آیا امکان جلب زوج در صورتی که ادعای اعسار او محرز گردد به درخواست زوجه وجود داشته و او می تواند خواستار اجرای این حکم گردد ؟

در این رابطه باید بیان داریم که امکان جلب زوج به درخواست زوجه به منظور الزام او به پرداخت مهریه زمانی مقدور بوده که زوجه بتواند با ارائه ادله ای تمکن مالی زوج را اثبات نماید در غیر این صورت اصل بر آن است که زوج معسر بوده و نمی توان ضمانت اجرای مجازات حبس را راجع به او اجرا نمود

راه های اثبات عدم تمکین

چنانچه مهریه زوجه ۳۰۰ سکه بهار آزادی بوده باشد و او بتواند استطاعت مالی همسرش را بر پرداخت اثبات بنماید می تواند برای الزام کردن او به پرداخت حکم جلبش را تقاضا بنماید ؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که به موجب لایحه جدید قانون مطالبه مهریه، قانون گذار ضمانت اجرایی را راجع به پرداخت مهریه مازاد ۱۱۰ سکه پیش بینی ننموده، و تنها اعمال کردن حکم جلب، راجع به زوج درصورت محرز نشدن اعسارش، تا میزان ۱۱۰ سکه به تقاضای زوجه قابلیت اجرا داشته است.