اعسار در رد مال کلاهبرداری

شخصی که مرتکب کلاهبرداری گردیده علاوه بر تحمل مجازات تعیین شده ملزم بوده مالی که به صورت متقلبانه نسبت به آن تملک پیدا کرده نیز بازگرداند خوب اگر دقت کنیم رد مال قسمتی از مجازات شخص کلاهبردار بوده است که حسب قانون باید آن را به صاحب مال بازگرداند

می خواهیم اکنون به این سوال پاسخ بدهیم که آیا شخص کلاهبرداری که تمکن مالی کافی نسبت به پرداخت رد مال نداشته باشد آیا می تواند نسبت به رد مال دعوی اعسار طرح نماید؟

در سابق حسب رای وحدت رویه پذیرش اعسار در این فرض قابلیت قبول نداشت و چنانچه شخص کلاهبردار حسب الزام قانون از رد کردن عین مال یا مثلش و یا پرداخت قیمت معادل آن ناتوان می ماند محکوم به مجازات حبس می گردید و تا زمانی که شخص شاکی راجع به پرداخت محکوم به اعلام رضایت خود را بیان نمی داشت شخص در حبس می ماند اما با تصویب قانون کاهش حبس مجازات های تعزیری که به هدف کاهش حبس مجازات های حبس به تصویب رسید موجب گردید تغییراتی راجع به اعمال مجازات های حبس اعمال گردد .

حالا می خواهیم به این سوال باهم پاسخ بدهیم که آیا این قانون در رابطه با شخص کلاهبرداری که از بازگرداندن مالی که به موجب کلاهبرداری عایدش گردیده و هم اکنون نسبت به پرداخت آن ناتوان گردیده هم قابل تسری بوده است یا خیر؟

در این رابطه هم قانون گذار در صورت حصول شرایطی اعمال کاهش مجازات حبس را راجع به شخص کلاهبردار نیز پذیرفته است و چنانچه شخص کلاهبردار نسبت به بازگرداندن رد مال ناتوان گردد حبس نگردد اما این شرایط منوط به آن بوده که قاضی پی به صحت ادعای شخص کلاهبردار بنا بر ناتوان بودنش به پرداخت ببرد. اما چگونه :

شخص کلاهبردار با طرح دعوی اعسار نسبت به رد مال و ارائه ادله ای به قاضی اجرای احکام اثبات می نماید که از استطاعت مالی کافی را برای پرداخت مال نداشته و نمی تواند آن را به صورت یکجا بپردازد که در این حالت تحقیقات لازمه راجع به درخواست شخص به عمل آمده و چنانچه اعسارش پذیرفته شود شخص محکوم به حبس نشده و ملزم می گردد سر موعد تعیین شده اقدام به پرداخت اقساط خود بنماید .

 

همچنین بخوانید:

انواع اعتراضات ثبتی

 

سوالات متداول :

آیا تقاضای تقسیط از شخص کلاهبرداری که ناتوان از پرداخت رد مال تصاحب شده بوده پذیرفته می شود؟

حسب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی چنانچه ادعای اعسار شخص کلاهبردار بر قاضی اجرای احکام اثبات گردد حکم به تقسیط پرداخت رد مال صادر می گردد