در چه شرایطی ازدواج مجدد تجویز می شود؟

-۱نامزدي و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳-شروط ضمن عقد نکاح

۴-ازدواج مجدد
۵-جهیزیه

۶-مهریه

۷-نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

۸- تمکین و نشوز

۹-طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن

۱۰- حضانت و ملاقات طفل

۱۱-نسب

۱۲-رشد، حجر و رفع آن

۱۳-ولایت قهري، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴-نفقه اقارب

۱۵-امور راجع به غایب مفقود الاثر

۱۶ -سرپرستی کودکان بی سرپرست

۱۷- اهداي جنین

۱۸-تغییر جنسیت

تبصره :به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم )قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب و قانون رسیدگی به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود

تغیییر جنسیت در مشهد

تصمیمات

مراجع عالی اقلیت هاي دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳:

ماده ۱۶ـ مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱ ـ رضایت همسر اول‌
۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸
۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸
۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌
۸ ـ عقیم بودن زن‌
۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

ماده ۸ مصوب ۱۳۵۳: در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد ‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد: ۱ – توافق زوجین برای طلاق ۲ – استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق و…

لازم به توضیح می باشد که : باتوجه به موادقانونی در قانون خانواده زوج می تواند بنابه مسایل فوق الذکر اقدام به تقدیم دادخواست ازدواج مجددنمایید  اما آنچه که باید دراین خصوص تذکر دهیم تقدیم دادخواست ازدواج مجددابتدای امرباید علت اصلی موردرسیدگی واثبات گردد مثلا درخصوص اینکه زوج همسرشرعی وقانونی دارد وبنابه هردلیل زوجه از انجام وظایف زناشویی سربازمیزند وتمکین نمی کند زوج ابتدای امر باید ناشزه بودن زوجه را به اسباط برساند وباحصول حکم عدم تمکین ازسوی زوجه می تواند با تقدیم دادخواست از دادگاه خانواده درخواست خودرا  مبنی بر تجویزازدواج مجدد پیگیری نمایید.