استناد دادگاه به حکم قانون چیست

دلیل لزوم استناد دادگاه به حکم قانون چیست؟

دادگاه قانونگذار دعوی نیست ، مجری آن است و باید چنان حکم کند که قانون مقرر کرده . اجرای این تکلیف باید در متن حکم بیاید تا دو طرف دعوی به روشنی مستند حکم را دریابند و قاضی نیز خود را در صدور رای آزاد نبیند . تصریح دادرس به...
ادامه مطلب
معنی واخواهی و توضیح درباره آن

واخواهی چیست

  یکی از روش های اعتراض به آراء دادگاه ها ، واخواهی از احکام غیابی است . واخواهی در لغت به معنای اعتراض کردن است . در آیین دادرسی مدنی هر زمان صحبت از واخواهی می شود ، اعتراض به حکم غیابی را می رساند . بر اساس ماده 303...
ادامه مطلب
وکیل در مشهد

وکیل اصل برائت در مشهد

هر زومان تردید شود در اینکه آیا تکلیفی بر عهده مکلف  آمده یا خیر ، با در نظر گرفتن سابقه ی اینکه تکلیفی بر عهده وی نبوده است به مقتضای اصل برائت حکم میکنیم که ذمه ی مکلف بری است و چیزی به عهده او نیست . این استدلال بر گرفته...
ادامه مطلب
بالا