اسید پاشی و مجازات آن

یکی از جرایمی که در برای آن مجازات تعیین شده است اسید پاشی می باشد که متاسفانه اسید پاشی از جمله جرایمی است که اخیرا افزایش پیدا کرده ، اگرچه قانونگذار برای اسیدپاشی مجازات تعیین کرده بود اما به دلیل اینکه جرمی است که افزایش داشته است برای پیشگیری از جرم اسید پاشی قانونگذار در تاریخ ۱۱ دی ماه سال۱۳۹۷ «  قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن » را تصویب کرده است که به موجب این قانون مجازات مرتکبین تشدید شده است.

جرم اسید پاشی

جرم اسید پاشی طبق قانون زمانی رخ می دهد که « هر کس عمدا پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس ، عضو و منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی قصاص ، به قصاص نفس یا قصاص عضو محکوم می شود و در غیر این صورت مطابق قانون دیه و تعزیر عمل می شود . »  به عبارت دیگر برای تحقق جرم اسید پاشی باید گفت اولا شخصی که این عمل را مرتکب می شود باید با عمد و آگاهی انجام دهد و دوما عمل پاشیدن اسید موجب نقص یا آسیبی به یکی از اعضای بدن فرد شود که در این صورت جرم اسید پاشی رخ داده و حسب مورد مجازات می گردد .

مجازات اسید پاشی

مجازات اسید پاشی زمانی که کسی مرتکب اسید پاشی شود و شاکی نداشته باشد و یا شاکی از قصاص گذشت نماید و یا به هر علتی قصاص انجام نشود :
مرتکب جرم اسید پاشی علاوه بر پرداخت دیه ( یا ارش ) طبق مقررات به مجازات ذیل محکوم می گردد :
در مورد جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت شخص به مجازات حبس تعزیری درجه یک محکوم می شود .
در مورد جنایت بر عضو اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا از کار افتادن عضوی از اعضای شخص گردد به مجازات حبس تعزیری درجه دو حکم داده  می شود .
اگر موجب نقصان یا ضعف دائم یکی از اعضای بدن یا منافع آن و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو گردد ، بدون آنکه عضو از کار بیفتد به مجازات حبس تعزیری درجه سه محکوم می شود .

اگر موجب صدمه بدنی دیگری بشود به مجازات حبس تعزیری درجه چهارم  محکوم خواهد شد .