تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در مشهد

دفاتر اسناد رسمی که در ایران بیش از نیم قرن سابقه فعالیت دارند ، در درجه اول برای تنظیم روابط مالی مردم ایجاد شدند . همانطور که می دانید اسناد رسمی از اعتبار اثباتی بسیار زیادی به لحاظ حقوقی برخوردار هستند و از به وجود آمدن نزاع های بی مورد جلوگیری می کنند . به بیان ساده تر مالکیت اشخاص را اثبات کرده و به تعهدات و عقود خصوصی رسمیت می بخشند .

دفاتر اسناد رسمی یکی از موسسات اداره ثبت هستند که در ظاهر مستقل عمل می کنند و به قوه قضاییه وابسته نیستند . این دفاتر وظیفه ارائه خدمات در زمینه ثبتی و تنظیم اسناد را عهده دار هستند که برای ارائه هر کدام از این خدمات مستحق دریافت مبلغی با عنوان حق التحریر می شوند .

تمام دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور باید براساس تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی از مراجعان خود حق الزحمه دریافت کنند و مجاز به دریافت مبلغی بیش از آنچه در تعرفه مشخص شده نیستند . در ادامه به توضیحاتی در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ۹۹ در خصوص اسناد مالی ، غیر مالی و سایر خدمات ثبتی می پردازیم .

 

تعرفه تنظیم اسناد مالی

به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی : ” اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشند . ” اسناد رسمی هستند . تعرفه تنظیم این اسناد با توجه به نوع سند و مبلغ آن مطابق با جداول زیر می باشد :

 

  • اسناد مالی

از منظر علم حقوق ، مال به طور کلی به مواردی گفته می شود که قابل تملک بوده و قابلیت اختصاص به شخص یا اشخاصی را داشته باشد .

 

مبلغ سند تعرفه
تا مبلغ پنجاه میلیون ریال مقطوعا ۸۰۰ هزار ریال
تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۵۰ میلیون ریال ۸در هزار
تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون ریال ۵در هزار
تا مبلغ  یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون ریال ۴۰در هزار
تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۲در هزار
تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۱در هزار
تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال %۷در هزار
تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال %۵در هزار
تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۰ میلیارد ریال %۲در هزار
بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال %۴در هزار

 

  •  اسناد اموال منقول

مطابق با ماده ۱۹ قانون مدنی : ” اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است . ” بنابراین اشیائی مانند اتومبیل ، اسکناس ، سهام ، چک و امثالهم اموال منقول به حساب می آیند .

 

مبلغ سند تعرفه
تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا ۳۵۰هزار ریال
تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیون ریال ۶در هزار
تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون ریال ۴در هزار
بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۱در هزار

 

  • اسناد معاملات غیر منقول و پیش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی

 

مبلغ سند تعرفه
تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا ۸۰۰هزار ریال
تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیون ریال ۱۲۰در هزار
تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۵۰ میلیون ریال ۴۰در هزار
تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون ریال ۲۰در هزار
تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون ریال ۱۲در هزار
تا مبلغ ۱ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون ریال ۶در هزار
بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۳در هزار

 

مطابق قانون به طور کلی سند عبارت است هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قبل استناد باشد . البته اسناد انواع مختلفی دارند که توان اثباتی آن ها را در دادگاه متمایز می کند و همچنین نسبت به برخی از اسناد استنادی در دادگاه ها می توان ادعای انکار یا تردید کرد .

 

تعرفه تنظیم اسناد غیر مالی

بر اساس ماده ۱۲۴ قانون ثبت اسنادی که تعیین قیمت برای آن ها ممکن نباشد مانند وکالت نامه ها ، تعهد نامه ها ، صلح ، هبه نامه و امثالهم اسناد غیر مالی محسوب شده و تعرفه تنظیم آن ها در دفاتر اسناد رسمی به شرح ذیل می باشد :

 

اسناد غیر مالی تعرفه
وکالت نامه های فروش یا انتقال ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال
سایر وکالت نامه ها ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال
تنفیذ نامه ، رضایت نامه ، اقرار نامه ، تعهد نامه ،متمم قرارداد ، اجاره ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال
تقسیم نامه برای هر واحد مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین ، آب و قطعه نفکیکی ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال
تعهد نامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آن تنظیم می شود ۲۰۰/۰۰۰ریال
وقف نامه ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال
وصیت نامه ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال
صلح دعاوی قراردادهای غیرمالی ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال
تعویض یا ضم وثیقه ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
سایر اسناد غیر مالی ۸۰۰/۰۰۰ریال

 

یکی از تقسیم بندی های قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دعاوی ، تفکیک دعاوی به مالی و غیر مالی است . در دعاوی مالی برای ذی نفع ، حقی که قابل تبدیل شدن به پول یا مالی را داشته باشد وجود دارد و برعکس در دعاوی غیر مالی موضوع دعوا در خصوص مال یا منفعت نیست و مواردی مانند ازدواج ، طلاق و وکالت را در بر می گیرد .

 

تعرفه تنظیم سایر خدمات ثبتی

دفاتر اسناد رسمی به غیر از مواردی که در بالا گفته شد خدمات دیگری نیز ارائه می کنند از قبیل صدور گواهی صحت امضا ، استعلام از سازمان ثبت و مواردی از این دست که تعرفه حق الزحمه تحریر ۹۹ آن ها از قرار زیر می باشد :

 

سایر خدمات ثبتی تعرفه
فک رهن یا فسخ سند ۸۰۰/۰۰۰ریال
صدور اجرائیه ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال
صدور اخطاریه ۲۰۰/۰۰۰ریال
امور مربوط  به قبوض سپرده ۲۵۰/۰۰۰ریال
تهیه رونوشت از ثبت دفتر ۴۰۰/۰۰۰ریال
تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانه ۱۵/۰۰۰ریال
تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل اسناد مالکیت در صورتی که توسط ذی نفع تهیه گردد ۶۰/۰۰۰ریال
صدور گواهی علت عدم ثبت سند ۵۰/۰۰۰ریال
ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ ملاحظات ثبت دفتر ۵۰۰/۰۰۰ریال
گواهی امضا ۳۰۰/۰۰۰ریال
استعلام از سازمان ثبت و سایر ادارات و پاسخ استعلامات ۱۵۰/۰۰۰ریال

همانطور که می دانید وکلا برای پیگیری پرونده ها و دفاع از موکلان خود در مراجع قضایی مستحق دریافت حق الزحمه می شوند . در اغلب اوقات حق الوکاله وکلا در قرارداد وکالت که فی مابین وکیل و موکل منعقد می گردد ، مشخص می شود اما در صورتی که در قرارداد بر مبلغی به عنوان حق الزحمه وکیل توافق نشده باشد و یا از عبارت هایی نظیر مطابق تعرفه استفاده شود ، ملاک محاسبه دستمزد ، آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا دادگستری است .