وکیل ابطال وصیت در مشهد

وکیل ابطال وصیت

در ماده ۸۴۲ قانون مدنی می خوانیم ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده وصیت نمود خواه مال عین نعین یا کلی یا منفعت باشد وکیل املاک مشهد باوجود این برای تحقق تملیک، مال باید وجود خارجی پیدا کند و در زمان انتقال موجود باشد؛

یعنی، برای تحقق تملیک باید قابلیت وجود را داشته باشد. (مانند میوه درخت یا نتایج حیوان) بنابراین وصیت به دلیل فقدان موضوع باطل است. مشاوره با وکیل وصیت توصیه می گردد.

۱٫ مالیت داشتن  و قابلیت انتقال موصی به: موصی به باید در دید عرف مال باشد و بتواهن از ان منافع عقلانی و مشروع به دست اورد (ماده ۲۱۵ قانون مدنی) برای مثال ، باوجود منع استعمال خرید و فروش تریاک موصی به نباید مقداری تریاک برای استفاده معتادان باشد

همچنین خدمات شخص به طور کلی و دائمی موضوع وصیت تملیکی قرار نمی گیرد؛زیرا قابلیت تملیک ندارد . باوجود این اگر شخص برای مدتی اجیر شود مستاجر (مالک منافع) می تواند منافع اجیر را برای بعد از فوت به دیگری واگذار کند.

راههای رد وصیت

۱٫وصیت به مال غیر: موصی به باید ملم موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است ؛ بنابراین وصیت فضولی برخلاف معاملات فضولی ابتدا باطل بوده و نیازی به عدم تنفیذ صاحب مال ندارد. مشاوره با وکیل معامله فضولی در مشهد

۲٫نامشروع بودن جهت وصیت: مقصود از وصیت علاقه و انگیزه اصلی موصی در انشاء وصیت است منند (تامین معاش موصی له و حق شناسی از او یا تشویق مردم به کارهای علمی و صنعتی و ادبی و ورزشی) این حهت باید مشروع باشد(ماده ۲۱۷ قانون مدنی) وگرنه وصیت به دلیل مخالفت با اخلاق و نظم عمومی باطل است.
جهت وصیت ممکن است در ان تصریح شود یا به صورت شرط در ضمن وصیت بیاید؛ ولی شکل بیان در اثر جهت نامشروع است، باید ان را باطل شمرد.

۳٫وصیت به حرمان و ارث: موصی نمی تواند یک یا چند تن از وارثان را از ارث محروم کند بهترین وکیل ارث مشهد در ماده ۸۳۷ قانون مدنی مقرر شده : اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.