وکیل حضانت فرزند در مشهد

هریک از والدین این حق را دارند که فرزند خود را ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود چرا که ملاقات حق اساسی و طبیعی انسان است.” وکیل خوب حضانت در مشهد 

وکیل ملاقات فرزند در مشهد

در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، از نظر وکیل طلاق توافقی در مشهد بایستی طبق همان توافق عمل می شود. اما در هر صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می کند.

معمولاً دادگاه ها یک روز یا دو روز و آن هم آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود که باعث نادیده گرفتن مصلحت کودک می شود.

ممانعت از ملاقات طفل با یکی از والدین

ماده ۱۱۷۴ ق.م به حق ملاقات اطفال با والدینشان اشاره نموده است. هرگاه یکی از والدین مانع ملاقات طفل با والد دیگر گردد، عمل مذکور جرم بوده و مجازات در پی دارد. جرم انگاری عمل مذکور در ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب ۲۶ تیر ۱۳۶۵ صورت گرفته بود که با تصویب قانون حمایت خانواده نسخ و ماده ۵۴ ق.ح.خ مصوب ۱۳۹۱ در این مورد حاکم گردید.
مطابق ماده ۵۴ ق.ح.خ: «هرگاه مسئول حضانت… یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.» وکیل مشهد کیفری عنصر قانونی جرم مذکور همین ماده می باشد و عنصر مادی آن ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.

عنصر مادی این جرم، فعل یا ترک فعلی است که ممانعت از دیدار کودک با والدین را صورت داده است. عنصر معنوی آن نیز اراده ارتکاب این جرم بوده و نیاز به سوءنیت عام دارد و در زمره جرائم مطلق است.