چه جرایمی قابل گذشت است؟

جرایم از جهتی به جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تقسیم میشوند. منظور از جرایم قابل گذشت ، جرایمی هستند که با

شکایت شاکی شروع میشود و با گذشت وی خاتمه پیدا میکند که در قالب قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات قرار میگیرد.

در مقابل این جرایم ، جرایمی نیز هستند که شکایت و گذشت شاکی ، هیچ تاثیری در شروع و پایان جرم ندارد.

بررسی مصداق های جرایم قابل گذشت

اصل بر این است که جرایم غیرقابل گذشت هستند مگر اینکه قابل گذشت بودن آن توسط قانونگذار محترم تصریح شده باشد .
در همین راستا ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ، اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ ، جرایم قابل گذشت را صراحتا بیان داشته است.

بیشتر بخوانید : نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

جرم جعل اسناد غیر رسمی

هر کس در نوشته های غیر رسمی ، چیزی اضافه کند یا چیزی محو کند یا در در سند قلم ببرد ، مرتکب جرم جعل شده است که فقط جرم مذکور با شاکی خصوصی در مراجع قضایی مطرح میشود و توسط وکیل جعل قابل پیگیری می باشد.

جرم توهین

فحاشی کردن و استعمال الفاظ رکیک نسبت به افراد ، جرم محسوب میشود و از جمله جرایم قابل گذشت میباشد که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، مجازات آن ، جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

بیشتر بخوانید : جرایم محیط زیست

جرم رها کردن طفل

اگر فردی طفل یا هر شخصی که قادر به محافظت از خود نباشد را در محلی که خالی از سکنه است رها کند تا دو سال زندان دارد و اگر طفل را در محلی که دارای سکنه است ، رها کند ، مجازات آن نصف میشود . لازم به ذکر است ، جرم مذکور ، جرم قابل گذشت است که فقط با شکایت شاکی شروع میشود و با گذشت او پایان میگیرد.

جرم تدلیس در نکاح

اگر هر یک از زوجین ، طرف خود را با امور واهی مثل ثروتمند بودن بفریبد و عقد بر مبنای آن واقع شود ، مرتکب جرم شده است و تا ۲ سال زندان محکوم میشود.
البته این جرم ، با شکایت زوج یا زوجه قابل پیگیری میباشد و حتی اگر دادستان هم به انحای مختلف ، متوجه جرم بشود ، نمیتواند پیگیری کند.

بیشتر بخوانید : نزاع و مراجعین پزشکی قانونی

جرم فاش کردن اسرار مردم

کلیه کسانی که به مناسبت شغل خود ، محرم اسرار میشوند و در غیر موارد قانونی ، اسرار مردم را فاش کنند ، مجرم شناخته میشوند.

بطور مثال اگر وکیل ، اسرار موکل خود را فاش کند ، علاوه براینکه تخلف انتظامی کرده است ، مجرم نیز است.
البته این جرم نیز از جرایم قابل گذشت میباشد.

جرم تهدید

هر گاه کسی ، دیگری را تهدید به قتل یا ضررهای شرفی یا مالی کند ، اعم از اینکه تقاضای مال یا انجام کاری را کرده باشد یا نکرده باشد ، مجرم شناخته میشود و تا ۲ سال زندان دارد . این جرم فقط با شکایت شخص تهدید شده قابل پیگیری می باشد .

بنابراین با توجه به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،فقط با شکایت شاکی خصوصی ، شروع به تعقیب میشود و سایر جهات قانونی موضوعیتی ندارند.

بیشتر بخوانید : دلیل لزوم استناد دادگاه به حکم قانون چیست؟