مرور زمان در قانون مجازات اسلامی

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی : منظور از مرور زمان بدین شرح می باشد که بعد از گذشت مدت زمانی ، با شرایطی که قانونگذار تصریح کرده است ، دیگر جرم قابلیت تعقیب یا مجازات قابلیت اجرا ، نخواهد داشت.

انواع مرور زمان

مرور زمان نیز مانند هر تاسیس حقوقی دیگر ، شامل انواعی میباشد که عبارتند از :

بیشتر بخوانید :مجازات سلاح سرد در مشهد

الف) مرور زمان تعقیب

مرور زمان ، در صورتی تعقیب جرایم را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور در قانون ، تعقیب نشده است یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعدی که در آینده ذکر میشود ، به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده است

ب)مرور زمان اجرای مجازات

مرور زمان ، اجرای احکام قطعی را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم تا انقضای مواعد مذکور در قانون است.

مرور زمان در جرایم تعزیری

این نهاد حقوقی فقط در جرایم تعزیری مطرح است. به عبارت اخری ، نهاد حقوقی مرور زمان ، در جرایمی که مستوجب مجازات حد ، قصاص و دیه است ، راه ندارد.

 

بیشتر بخوانید :مجازات شرب خمر در مشهد چیست؟

مرور زمان در جرایم قابل گذشت

مرور زمان در جرم قابل گذشت بدین شرح است که هر گاه متضرر از جرم ، در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ، شکایت نکند ، حق شکایت کیفری او ساقط میشود.

هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور ، فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد ، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات ، حق شکایت دارد.

 

بیشتر بخوانید :پاسخ به سوالات قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

مرور زمان تعقیب در جرایم غیرقابل گذشت

مواعد در مرور زمان تعقیب بسته به نوع درجه مجازات با یکدیگر تفاوت دارد که عبارتند از:

  • جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال از تاریخ وقوع جرم
  • جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال از تاریخ وقوع جرم
  • جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال از تاریخ وقوع جرم
  • جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال از تاریخ وقوع جرم
  • جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال از تاریخ وقوع جرم

 

بیشتر بخوانید :مجازات توهین وافترا در مشهد

مرور زمان اجرای مجازات در جرایم غیرقابل گذشت:

در مرور زمان اجرای مجازات نیز بسته به نوع درجه ، مواعد مختلفی تنظیم شده است :

  1. جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال از قطعیت حکم
  2. جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال از قطعیت حکم
  3. جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال از قطعیت حکم
  4. جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال از قطعیت حکم
  5. جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال از قطعیت حکم

مرور زمان در محکومیتهای متعدد

هر گاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی ، محکومیت های قطعی متعدد صادر شود ، شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها ، نسبت به دیگر محکومیت ها ، قاطع مرور زمان است.

 

بیشتر بخوانید :فرار مالیاتی چیست و مجازات آن