تجویز ازدواج مجدد در مشهد

تجویز ازدواج مجدد به چه معناست؟

معنای تجویز ازدواج مجدد برای مرد این است که مرد طبق قانون، به حکم دادگاه، میتواند همسر دوم اختیار نماید. ازدواج مجدد مرد میبایست منتسب به دلیل بوده و شرایط قانونی مندرج در قانون را رعایت نموده باشد. قانون حمایت خانواده مرد را به غیر از موجبات قانونی از اختیار همسر دوم منع نموده است . بر این اساس و در صورت احراز شرایط قانونی ، مرد باید تقاضا نامه ی خود را ( دادخواست اذن در ازدواج مجدد ) به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید و این تقاضا و طرح دادخواست می بایست قبل از ازدواج مجدد مرد صورت پذیرد .

شرایط تجویز ازدواج مجدد مرد چیست؟

برای اینکه مرد بتواند زن دوم اختیار کند میبایست شرایط قانونی آن را رعایت نماید. شرایط تجویز ازدواج مجدد مرد از قرار ذیل است:

۱_ رضایت همسر اول (زن اول به اختیار نمودن زن دوم توسط شوهرش رضایت دهد.)

۲_ عدم تمکین زن از شوهر (حکم دادگاه مبنی بر نشوز زن به مرد حق ازدواج مجدد را میدهد.)

۳_ ابتلای زن به جنون یا بیماری های صعب العلاج (مانند بیماریهایی که انجام مقاربیت جنسی و برقراری رابطه زناشویی را دشوار یا ناممکن میسازد.)

۴_ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

۵_ محکومیت زن به حبس ۵ سال یا بیشتر

۶_ ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر

۷_ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

۸_ غایب بودن یا مفقود الاثر شدن زن

۹_ عقیم بودن زن

دلایل ازدواج مجدد مرد چیست؟

دلایل زوج برای اخذ اذن ازدواج مجدد از دادگاه شامل موارد ذیل است:

۱_ ارائه مستندات دادخواست و دلایل اینکه چرا و به چه علت مرد میخواهد همسر دوم اختیار نماید.

۲_ انجام تحقیقات و بررسی هایی که دادگاه ضروری میپندارد.

۳_ احراز توانایی مالی زوج برای تامین دو زندگی مشترک و پرداخت نفقه و مخارج و هزینه های هر دو همسر

۴_ الزام مرد به اجرای عدالت و احراز توانایی مرد در برقراری عدالت میان همسران خویش

۵_ سایر اوضاع و احوال مسلم پرونده که زوج بتواند در راستای اثبات حقانیت و ادعا و خواسته خویش به محکمه ارائه نماید.

حق طلاق زن اول درصورت ازدواج مجدد مرد

زوج اخذ نموده است. لذا اگر مردی قصد اختیار نمودن همسر دوم دارد یا باید رضایت همسر خود را در دست داشته باشد یا باید به موجب حکم دادگاه، تجویز ازدواج مجدد خویش را به دفترخانه ارائه دهد.

وکیل طلاق به درخواست زن میگوید: چنانچه زوج شروط ۱۲ گانه مندرج در سند نکاحیه را امضا نموده باشد، و بدون رضایت همسر اول و بدون داشتن حکم دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد، نسبت به اختیار نمودن همسر دوم اقدام نماید، زن وکیل شوهر در طلاق میشود. به دیگر سخن، زن حق طلاق می یابد.