وکیل رفع مزاحمت ملکی در مشهد

وکیل رفع مزاحمت ملکی در مشهد 

دعوای مزاحمت عبارت است از :
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است

بدون اینکه ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .(ماده ۱۶۰ ق.آ.د.م)

عناصر دعوای مزاحمت:

۱.تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان

۲.مزاحمت فعلی خوانده

۳.مزاحمت،بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله قانونی بوده است.

مستندات دعوای مزاحمت:

۱.قاعده لاضرر
۲.اصل ۴۰ قانون اساسی
۳.ماده ۱۳۲ ق.م
۴.ماده ۱۶۰ ق.آ.د.م

مزاحمت باید فعلیت داشته باشد یعنی در حال وقوع باشد، وکیل ملکی در مشهد و مزاحمت غریب الوقوع و احتمالی برای اقامه ی دعوای رفع مزاحمت کافی نیست.

وکیل رفع مزاحمت ملکی در مشهد

یکی از مسائلی که در زندگی امروزی شایع است بحث مشاعات ساختمان و همچنین نحوه استفاده توسط ساکنین می باشد که دادنامه صادره در این زمینه در ادامه توسط وکیل متخصص کیفری به اشتراک گذاشته می شود.

پارک غیر مجاز خودرو در قسمت مشاعات آپارتمان

مرجع صدور:شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

پارک غیرمجاز خودرو در مشاعات آپارتمان، مصداق بزه مزاحمت ملکی است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۸
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۸۹

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل دادگستری خانم ف. به وکالت از آقای م.ش.فرزند م. به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۰۴۷ مورخ ۲۷/۱/۹۳ صادره از شعبه محترم ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام ایجاد مزاحمت با تصرف مشاعات به وسیله پارک کردن خودرو موضوع شکایت آقای الف. و غیره با وکالت آقای م.ع. به تحمل ۹۱ روز حبس و رفع مزاحمت محکوم گردیده است؛

با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به این‌که در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تعلیق مجازات حبس برای مدت دو سال به تجویز مواد ۴۶ و ۴۸ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی بدین کیفیت تأیید می‌نماید و چنانچه محکوم‌ علیه ظرف مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی جدیدی شود قرار تعلیق مجازات لغو و درباره وی اجرا خواهد شد. رأی صادره قطعی است.