بهترین وکیل مهریه در مشهد


وکیل مهریه در مشهد

شرایط گرفتن مهریه

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به زنش می‌دهد که نشان‌دهنده قصد او برای

نکاح باشد و در اصطلاح مهریه یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف

مرد انجام می‌شود، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی

یا ضامنی برای حق طلاق زن درآمده است.

در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌است. همچنین در نوع مهریه

نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد،

می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ مانند طلا، نقره، پول‌های رایج، لوازم زندگی، آموزش قرآن یا

آموزش مهارتی ویژه و… در صدر اسلام مهریه از قسمتی از اموال موجود مرد پرداخت می‌شد.

نکاتی در مورد مهریه :

هرمالی که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد میتوان مهریه قرار داد.

مهریه باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت از ان ها شود معلوم باشد _مقدار تعیین

مهریه منوط به تراضی طرفین است_بمجرد عقد. زن مالک مهریه میشود _برای گرفتن

تمام یا قسمتی از مهریه میتوان مدت یا اقساطی را قرار داد_هرگاه مهریه عین معین

باشد ومعلوم شود قبل از عقد مهریه معیوب بوده شوهر ضامن عیب خواهد بود_زن

میتواند مادامی که شوهر مهریه اورا نداده از وظایفی که در مقابل شوهرش دارد

خودداری کند_اگر هریک از زوجین قبل از نزدیکی بمیرد ومهریه ای تعیین نشده باشد

زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.

سوال : اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن چگونه باید انجام کار کند؟ اگر اختیار

تعیین مهریه به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

برای تعیین مهرالمثل زن از حیث شرافت خانوادگی وسایر صفات و وضعیت او در نظر گرفته شود

سوالی که بیشتر مردم در نظر دارند؟درزمان عقد چه مقدار مهریه بر زن تعلق میگیرد؟

جواب: اگر شوهر قبل از نزدیکی زن خودرا طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

اگر شوهر بیش از نصف مهریه را قبلا داده باشد حق مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند

نکته : هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است.

و برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود .

در نکاح منقطع (صیغه موقت) عدم مهریه موجب بطلان عقد است.

نکته مهم : درعقد موقت فوت زن در اثنا مدت موجب سقوط مهریه نمیشود حتی اگر

شوهر تا اخر مدت با اون نزدیکی نکند.

عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن حق هیچ مهری ندارد مگراینکه موجب فسخ عین باشد.

در صورتیکه مهریه مجهول باشد یا مالیت نداشته ویا ملک غیر باشد درصورت اول ودوم زن

مستحق مهرالمثل ودرصورت سوم مستحق مثل یا قیمت ان است.

ارسال اظهارنامه از سوی زن به شوهر

برای دریافت مهریه به شیوه ارسال اظهارنامه، زوجه باید اظهارات خود را در مورد

درخواست مهریه، در ردیف خواهان بنویسد و آن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه ارسال کند.

لازم به ذکر است که اظهارنامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری است که دارای

دو ستون خواهان و خوانده است. باید توجه داشت که در این هنگام زوجه همچنان باید

تمکین کند. در غیر این صورت ناشزه محسوب می‌شود و نفقه به او تعلق نمی‌گیرد.

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد، زوجه مهریه

خود را به اجرا می‌گذارد. چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز، زن دارایی شوهر را معرفی کند،

فوراً نسبت به توقیف آنها اقدام می‌شود. اگر دارایی زوج فقط حقوق و درآمد او باشد،

(اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا میزان یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق

می‌گیرد تا زمانی که مهریه کاملاً پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی‌تواند از کشور خارج شود.

این موضوع در حالی است که اگر مرد، اموال دیگری غیر از حقوق دریافتی خود داشته باشد،

دادگاه اموال او را می‌فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می‌شود.

پیگیری مهریه از طریق اجرای ثبت

روش دوم که زوجه می‌تواند مهریه خود را دریافت کند، از طریق اجرای ثبت است.

در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه کرده و

تقاضای صدور اجراییه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.

در این روش، زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است، پرداخت ‌کند

که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد

یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط

اینکه جزو مستثنیات دین نباشد.

پیگیری مهریه از طریق دادگاه‌ها

اما روش سوم اقدام از طریق دادگاه خانواده است. به این صورت که زن می‌تواند به

دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه تقدیم کند.

دادگاه به دادخواست او رسیدگی می‌کند و در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد،

دادگاه حکم به پرداخت مهریه می‌دهد. در این صورت مرد موظف می‌شود از زمان

تعیین‌شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را بپردازد.

اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می‌شود،

ممکن است مرد آن مال را بفروشد یا جابه‌‌جا ‌کند، از دادگاه می‌خواهد که قرار تأمین

خواسته صادر کند. با این درخواست قرار تأمین صادر می‌شود و مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می‌شود.

نکته کلی که درباره دریافت مهریه وجود دارد، این است که اگر مرد مازاد بر مستثنیات دینپ

(ابزار کار یا ماشینی که مرد با آن کار می‌کند جزو مستثنیات دین است) دارای تمکن

مالی باشد، وصول مهریه از طریق اجرای ثبت سهل‌الوصول‌تر خواهد بود.

در رابطه با میزان مهریه باید توجه داشت که هیچ محدودیتی در میزان مهریه وجود ندارد

اما باید این موضوع را در نظر گرفت که مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، حداکثر

تا مبلغ ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن قابل دریافت است و میزان مازاد بر آن منوط

به توانایی مالی زوج است. به طوری که اگر به تشخیص دادگاه، زوج توان پرداخت بیش

از ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن را نداشته باشد، از پرداخت مبلغ مازاد بر ۱۱۰ سکه معاف است.

درخواست صدور اجرائیه

صدور اجرائیه با تقاضای ذی نفع است. این درخواست الزاما باید «کتبی» باشد.

بنابراین درخواست شفاهی پذیرفته نمی‌شود. به علاوه، این درخواست از طریق

سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و در اختیار دفاتر ازدواج قرار می‌گیرد، به عمل می‌آید.

منظور از ذی نفع، زوجه یا وکیل وی و قیم او حسب مورد است. ارائه وکالت نامه و قیم نامه در فرض اخیر لازم است.

اطلاعاتی که برای تقاضای اجراییه به آن‌ها نیاز است

  • نام، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او.
  • نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد.
  • موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است.
  • شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.