وکیل اختلاس در مشهد

وکیل اختلاس در مشهد به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود و با توجه به ضمانت اجرای مجازات سنگین برای این جرم ، مستلزم دخالت یک وکیل خوب در مشهد می باشد.

اختلاس از جمله جرایمی است که قانون گذار آن را در زمره ی خیانت در امانت در نظر گرفته و هم چنین اختلاس نوعی از کلاهبرداری محسوب شده که بیشتر به صورت برنامه ریزی ‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می ‌گیرد. مرتکب جرم اختلاس، مامور دولت است و این جرم در ارتباط با مالی که نزد او به امانت گذاشته شده است، صورت می گیرد.‌ این جرم عمومی و غیر قابل گذشت است و متفاوت از جرمی مانند وکیل سرقت در مشهد می باشد. در ادامه به بررسی اختلاس و مجازات آن می پردازیم.

وکیل جرم اختلاس در مشهد

اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار کارمندان دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را وکیل تهدید در مشهد می‌کند. این اموال ممکن است به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد در این صورت آن کارمند به عنوان مختلس شناخته می شود، که برحسب مبلغ اختلاس ، قانون ضمانت اجرای سخنی در نظر گرفته است و مستلزم دخالت وکیل جرایم اقتصادی و متخصص جرم اختلاس می باشد

اختلاس به این دلیل که به نظم و امنیت عمومی جامعه آسیب می زند، در صورت رضایت شاکی نیز، دادگاه به دلیل جنبه عمومی، جرم او را عفو نمی کند و مجرم را به مجازات تعیین شده متناسب با جرم که قانون گذار در قانون مقرر کرده است، محکوم خواهد کرد. با این حال مرتکب جرم اختلاس می تواند از وکیل جرایم اقتصادی در مشهد کمک گیرد تا جرایمی که مرتکب شده را در راستای قانونی مشمول تخفیف قرار دهد.

شرایط تحقق جرم اختلاس

۱. مرتکب باید از کارکنان و کارمندان رسمی، پیمانی یا قراردادی دولت باشد. در نتیجه کارمندان شرکت خصوصی و یا افراد عادی که اموال دولتی را تصاحب کنند، اختلاس کننده نامیده نمی شوند.
مأمورین خدمات عمومی و دولتی، طبق «قانون راجع به محاکمه مأمورین به خدمات عمومی» اشخاص شاغل در موارد زیر هستند:

● مؤسسات خیریه ای که وقف آنها به عهده مقام رهبری است.

● مؤسسات خیریه، انتفاعی و یا موسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری آن ها را اداره کرده و یا تحت نظر دولت اداره می شود.

● مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می ‌شوند نیز، مانند «سازمان بازنشستگی کشور»‌ و یا «صندوق ذخیره فرهنگیان» است.

● شرکت دولتی نیز،‌ شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سرمایه ‌اش متعلق به دولت باشد.

۲. خیانت در امانت باید نسبت به اموال دولت و یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی که در نزد دولت است صورت گیرد.

۳. اموال بر حسب وظیفه به اختلاس کننده سپرده شده باشند، هر چند لزومی ندارد وظیفه‌ ی کارمند نگهداری از مالی باشد، بلکه می‌ تواند انجام وظیفه ‌اش به آن مال ارتباط داشته باشد.

۴. اختلاس می‌ تواند در ارتباط با اموال منقول و غیرمنقول  باشد. ب

۵. اختلاس کننده باید مال را به هر مقدار، در تصرف خود یا دیگری در آورد.

۶. در جرم اختلاس، داشتن سوء نیت عام و عمدی بودن جرم باید تائید شود،

۷. ارتکاب جرم اختلاس باید برای خود شخص یا فرد دیگری منفعت داشته باشد.

برای داشتن روند موفقیت آمیز پرونده اختلاس، آن را به وکیل خوب پرونده های اختلاس در مشهد بسپارید.

مجازات جرم اختلاس

طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، اگر مأمور دولتی که بر حسب وظیفه، وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند، به نفع خود یا دیگری آن ها را تصاحب نماید، اختلاس کننده محسوب و مجازات خواهد شد.
اگر میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال محرومیت موقت و هر گاه بیش تر از این مقدار باشد به ۲ تا ۱۰ سال و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. در هر کدام از این موارد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.

● چنان چه جرم اختلاس، همراه با جعل سند باشد،(وکیل جعل در مشهد) در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال محرومیت موقت و هرگاه بیش تر از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

● کارمندان دولتی علاوه بر مجازات ذکر شده، اگر در رتبه مدیر کل یا بالاتر و یا هم تراز آنها باشد، به محرومیت دائم از خدمات دولتی و هم چنین اگر در رتبه های پایین تر باشند، به ۶ ماه تا ۳ سال محرومیت موقت از خدمات عمومی محکوم خواهند شد. مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات، اختلاس کننده از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا هم موظف است صدور کیفرخواست را بر اداره یا سازمان مربوطه اعلام کند. در صورتی که متهم برائت حاصل کرد، دوران تعلیق و محرومیت جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای این مدت را که به علت تعلیقش نگرفته بود، دریافت خواهد کرد.

وکیل مشهد : رد مال در اختلاس

اگراختلاس کننده قبل از صدور کیفرخواست دادسرا تمام وجه یا مال مورد اختلاس(وکیل اختلاس در مشهد) را مسترد نماید وکیل اختلاس از دادگاه تقاضا می نماید و دادگاه کیفری او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد از نظر وکیل کیفری ،مفهوم مخالف این مقرره این است که رد مال بعد از صدور کیفرخواست تاثیری در مجازات ندارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مجازات اختلاس، با وکیل حرفه ای برای جرم اختلاس در مشهد مشورت نمایید.

رسیدگی به جرم اختلاس در مشهد

تعقیب و پیگیری جرم اختلاس در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری می باشد. مرجعی صالح برای رسیدگی به جرم اختلاس است که اختلاس در حوزه آن اتفاق افتاده باشد. بنابراین دادسرای محلی که اختلاس کننده در آن محل اقدام به برداشت، تصاحب یا اتلاف مال نموده، به هر نحوی که از وقوع جرم اختلاس آگاه شود، شروع به تحقیقات مقدماتی کرده و پس از تکمیل تحقیقات و تشخیص مجرم بودن متهم، پرونده را به دادگاه کیفری آن حوزه ارسال می نماید.

برای رسیدگی به پرونده اختلاس به وکیل با تجربه اختلاس در مشهد مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت شکایت از جرم اختلاس

● دلایل و مدارک برای اثبات تصاحب، رسید دریافت حساب واریزی مبلغ و….
● دلایل و مدارک برای اثبات مالکیت شاکی از جمله سند مالکیت، مبایعه نامه قبلی، صلح نامه قبلی و..
● دلایل و مدارک برای اثبات وجود رابطه امانی و سپرده شدن اموال به متهم بر حسب وظیفه از قبیل توافقنامه، امانت نامه، رسید و..
● دلایل و مدارک برای اثبات وجود رابطه کارمندی با سازمان از جمله قرار داد کار، بیمه تامین اجتماعی، فیش حقوقی و…
● ارائه اسامی شاهدان به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها.
● ارائه درخواست هایی برای استعلامات از ارگان های لازم مانند بانک، اداره ثبت، دفترخانه و..

بعد از کامل نمودن مدارک خود جهت شکایت از جرم اختلاس، به وکیل اختلاس در مشهد مراجعه نمایید.

اهمیت وکیل اختلاس برای پرونده

اصولا اختلاس کننده ها از نظر افکار عمومی پیشاپیش محکوم هستند ولی این حق قانونی هر متهمی است که بتواند از وکیل اختلاس استفاده کند. البته وکیل اختلاس برای توجیه کار متقلبانه و متخلفانه ی مجرم تلاش نخواهد کرد، بلکه با جلب توجه قاضی و افکار عمومی به شرایط اختلاس کننده، سعی در آرام کردن جو ناآرام حاصل از این بحران و کمک به متهم، در جهت تخفیف حکم قاضی می باشد.

حضور وکیل اختلاس مجرب و با سابقه ی قضایی طولانی در این گونه پرونده‌ ها، در تحقق عدالت مؤثر خواهد بود. مهم ترین مزیت مشاوره گرفتن از وکیل اختلاس، علم و آگاهی وکیل اختلاس از قوانین مرتبط با موضوع پرونده موکل است. وکیل در مشهد با جمع آوری دلایل و مستندات در جهت گرفتن تخفیف از قاضی تلاش می کن