مجازات شهادت دروغ در مشهد

شهادت دروغ در مشهد

شهادت دروغ یا شهادت کذب از جمله جرایم کیفری می باشد و بدان معناست که شخصی در دادگاه یا نزد مقامات رسمی در مورد موضوعی، مطالب کذب و دروغی عنوان نماید، این عمل وی شهادت دروغ یا شهادت کذب محسوب می شود. همچنین پس گرفتن شهادت به این معنا که اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

مجازات شهادت کذب در مشهد

همانگونه که اشاره شد ، شهادت کذب یا شهادت دروغ پیامدهای سوئی بر جریان رسیدگی به پرونده خواهد داشت و به همین علت بر اساس قوانین و مقررات کیفری شهادت کذب جرم محسوب شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است . بر اساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی ، شهادت دروغ نزد مقامات رسمی جرم شمرده شده است که بر اساس این ماده : ” هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد ، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد ” . علاوه بر این ، در تبصره این ماده نیز مجازات دیگری برای شهادت کذب مقرر شده است که به موجب آن : ” مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است ” . بنابراین اگر کسی در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت کذب داد مجازات همان است که در این ماده مقرر شده است ؛ لکن در قسمت های مختلف قانون مجازات اسلامی مثل بخش حدود و قصاص و دیات نیز برای کسی که شهادت کذب داده و شخصی به موجب این شهادت کذب به حد ، قصاص یا دیه محکوم شده است نیز مجازاتی جداگانه در نظر گرفته شده است .

پیامد حقوقی شهادت کذب

علاوه بر اینکه شهادت دروغ جرم است و سبب مجازات شاهد آن می شود ، شهادت کذب پیامدهای حقوقی نیز به همراه داشته و آن بی اثر شدن شهادت دروغ یا شهادت کذب است . به موجب ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی : در صورتی که معلوم شود گواه بر خلاف واقع شهادت داده است ، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود . بر اساس این ماده در صورتی که کذب بودن شهادت پیش از صدور رای قطعی برای دادگاه مشخص شود ، دادگاه بدون توجه به این شهادت کذب تصمیم گیری می نماید و هر گاه پس از صدور رای قطعی دروغ بودن گواهی آشکار شود ، این رای قابل واخواهی ، تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی می باشد که با این اعتراض ، دادگاه به شهادت ترتیب اثر نمی دهد و با چشم پوشی از آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند .

اما هر گاه کذب بودن شهادت پس از نهایی شدن حکم ( پایان مهلت تجدیدنظر خواهی ، فرجام خواهی و واخواهی از حکم غیابی ) مشخص شود ، ممکن است بتوان با اثبات ” حیله و تقلب طرفی که گواهی دروغ به نفع او داده شده است “ ، از رای صادر شده اعاده دادرسی نمود .

علاوه بر بی اثر شدن گواهی کذب در دادگاه ، شهادت دروغ پیامد حقوقی دیگری نیز به همراه دارد و آن اقامه دعوای مسئولیت مدنی علیه گواه کذب و حتی شخصی است که از گواهی کذب بهره مند شده است . به این معنا که می توان هزینه ها و خساراتی که از بابت شهادت کذب وارد شده است را با اثبات کذب بودن گواهی یا شهادت از دادگاه حقوقی مطالبه نمود