برای درخواست عدم تمکین باید چه کرد؟

چنانچه زوجه از تمکین زوج خودداری نمود زوج می تواند الزام زوجه را حسب ماده ۴ قانون حمایت خانواده از دادگاه صالح که دادگاه خانواده بوده تقاضا کند و حسب تقاضای زوج دادگاه به خواسته او ترتیب الاثر داده و از زوجه می خواهد که با حضور در جلسه دادرسی علت عدم تمکین خود را به دادگاه بیان دارد . تا حسب بررسی لازم به ادعای صحت زوج پی ببرد و اگر واقعا زوجه به دلیل غیر موجه از همسرش تمکین نکرده، او را ملزم به تبعیت و فرمانبرداری از همسرش بنماید.

مراحل طرح دعوی تمکین

رسیدگی به دعوی تمکین که در صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت زوجه بوده بدیت ترتیب بوده که در ابتدا زوج باید قبل از طرح شکایت اظهارنامه ای را مبنی بر الزام زوجه به تمکین برای او بفرستد و حسب آن از زوجه تقاضا کند که به صورت دوستانه و بدون هیچ گونه شکایتی از او تمکین نماید اما چنانچه زوجه به خواسته زوج به تمکین ترتیب اثر ندهد زوج می تواند به قانونی و در قالب تنظیم دادخواستی تحت عنوان الزام به تمکین خوانده که در اینجا زوجه بوده از دادگاه باشد تا رسیدگی های لازمه صورت بپذیرد و چنانچه زوج با ارائه ادله ای توانست عدم تمکین زوجه را به دادگاه اثبات کند دادگاه حکم به الزام زوجه به تمکین  از زوج را صادر نموده و او را ملزم کرده که از همسرش تبعیت و فرمانبرداری نماید اما چنانچه زوجه حسب دستور دادگاه ، باز هم از زوج تمکین ننمود، نشوز زوجه برای دادگاه اثبات گردیده و حکم به ناشزه بودن زوجه را صادر می نماید.

برخی از سوالات متداول :

چنانچه زوجه حسب حکم دادگاه از تمکین خودداری کند و از همسرش تبعیت نکند از نظر حقوقی چه حکمی راجع به زوجه صادر می گردد ؟

دراینجا زوجه در حکم زن ناشزه تلقی گردیده و آثار حقوقی زن ناشزه بر او بار خواهد شد و موجب می گردد از برخی از حقوق مالی و غیر مالی که به موجب قانون برای او تعیین گردیده محروم شود .

آیا صرف تقاضای زوج به عدم تمکین زوجه ، به ادعای او ترتیب الاثر داده شده و دادگاه حکم به نشوز زوجه می دهد؟

صرف ادعای زوج بر عدم تمکین زوجه کافی نبوده و باید نشوز زوجه بر دادگاه احراز گردد تا آثار نشوز را بتوان بر او بار نمود.