فرق طلاق توافقی با طلاق خلع

در رابطه با ماهیت طلاق خلع و طلاق توافقی در مقالات پیشین بحث نمودیم و درباره ی اینکه نحوه اجرای صیغه طلاق در این دو نوع طلاق به چه نحوی بوده است به صورت مفصل توضیحات لازم را دادیم . حالا اگر بخواهیم بین این دو نقطه مشترکی بیابیم خواهیم دریافت که در هر دو نوع این طلاق ها طرفین با نوعی توافق و رضایت به اجرای طلاق رضایت داده اند و تصمیم خود را بر جدایی گرفته اند. اما خوب این توافق در رابطه با طلاق توافقی ممکن بوده ناشی از علل مختلفی بوده ، اما در رابطه با طلاق خلع این تصمیم ناشی از توافق دو طرفه نبوده بلکه صرفا ناشی از تصمیم زوجه ای بوده که به علت کراهت شدید از همسرش ، خواستار طلاق از همسرش شده است

در رابطه با تفاوت بین این دو نوع طلاق شاید تنها عاملی که موجب تمایز این دو نوع طلاق از یکدیگر بوده راجع به بحث رجوع زوج بوده باشد که در این رابطه اعلام داشتیم که بحث رجوع در طلاق خلع و مبارات منوط به تشریفات خاصی بوده و این نوع حق به صورت مطلق برای زوج وجود نداشته که در مقاله حق رجوع در طلاق خلع به آن پرداختیم. اما در رابطه با طلاق توافقی بحث رجوع به این طریقی که در رابطه با طلاق خلع بوده نبوده و رجوع زوج مشروط به شرط خاصی نبوده است

برخی از سوالات متداول در خصوص فرق طلاق توافقی با طلاق خلع:

در رابطه با تفاوت فی مابین طلاق توافقی با طلاق خلع چه عاملی موجب تفکیک و تمایز بین این دو نوع طلاق بوده است ؟

در این رابطه می توان گفت که درست است که طلاق خلع مصداقی از طلاق توافقی بوده اما از نظر ذات طلاق عواملی موجب تمایز این دو از یکدیگر بوده که از جمله این موارد راجع به بحث رجوع زوج و پرداخت ما بذل از جانب زوجه بوده است

آیا در رابطه با تشریفات اجرای طلاق در رابطه با طلاق توافقی و طلاق خلع تفاوتی وجود داشته است ؟

در این رابطه باید گفت که تشریفات کلی اجرای  صیغه طلاق در رابطه با اقسام طلاق ها جاری بوده و از این باب تفاوتی وجود نداشته است و رعایت آن اصول جزو ماهیت ذات طلاق بوده است.