نحوه محاسبه رد مال در کلاهبرداری

شخص کلاهبردار علاوه بر تحمل مجازات تعیین شده ملزم است که مالی را که بر اثر انجام فعل مجرمانه خود از مال باخته تحصیل نموده بازگرداند . اگر عین مال موجود باشد ملزم به رد عین مال است  و در غیر این حالت به علت تلف شدن عین مال ، شخص مال باخته می تواند خواستار مطالبه قیمت مال خود به نرخ روز که معادل قیمت مال مذکور در زمان اجرای حکم بوده است برآید

آیا شخص مالباخته می تواند علاوه بر طلب رد مال تصاحب شده از شخص کلاهبردار، خواستار دریافت مطالبه خسارت های قانونی دیگری باشد؟(مشاور حقوقی مشهد)

چنانچه مال موضوع کلاهبرداری، وجه نقد بوده باشد. شخص متضرر علاوه بر دریافت اصل ثمن ، می تواند خواستار دریافت مابه التفاوت ( کاهش ارزش ثمن نیز باشد)

شخص مال باخته خواسته خود را برای مطالبه خسارات قانونی ( از جمله خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات ناشی از جرم را باید الزاما در دادگاه کیفری که رسیدگی به جرم کلاهبرداری مطرح بوده طرح نماید؟

الزامی به آنکه مال باخته حتما خواسته خود را تحت عنوان مطالبه ضرر و زیان ناشی ازجرم در دادگاه کیفری مطرح نماید نبوده و او می تواند خواسته خود را به صورت جداگانه در دادگاه حقوقی تحت عنوان مطالبه ضرر و زیان نیز در دادگاه حقوقی طرح نماید