ورشکستی به تقلب چیست؟ چه مجازاتی دارد؟

ورشکستگی به تقلب یکی از انواع ورشکستگی تجار است که در آن تاجر سعی بر این دارد که  خود را ورشکسته نشان دهد تا بدین طریق بتواند از منافعی که قانون برای ورشکسته در نظر گرفته است منتفع گردد، چرا که قانون گذار تاجر ورشکسته یا شرکت های ورشکسته را به چشم مجرم نمی بیند بلکه تصور قانون گذار این است که به دلایل عدم مدیریت صحیح تجار و شرکت های تجاری، ورشکستگی(ورشکستگی چیست) رخ داده است و آن ها از تادیه دیونشان عاجز شده اند. از این رو قانون گذار تدابیر حمایتی را نسبت به آن ها لحاظ نموده است. وکیل تجاری یا یک وکیل شرکت امین و توانا، می تواند مشاوره های بسیار راهگشایی در این زمینه ارائه کند.

تعریف ورشکستگی به تقلب

در تعریف ورشکستگی به تقلب چنین  می توان گفت که، ورشکستگی به تقلب وضعیت تاجری است که با انجام اعمالی به صورت ارادی خود را ورشکسته نشان می دهد تا بدین وسیله بتواند از منافع ورشکستگی استفاده نماید.

مثال: تاجری به جهت ورشکسته نشان دادن خود اقدام به صدور چک های صوری می نمایند تا بدین وسیله خود را ورشکسته نشان دهند اما این موضوع به جهت اینکه تاجر با برنامه قبلی جهت ورشکسته جلوه دادن خود به این عمل دست زده است، ورشکسته به تقلب نام می گیرد که دارای ضمانت اجرای کیفری است.

مصادیق ورشکسته به تقلب

قانون گذار  در ماده ۵۴۹ قانون تجارت مصادیق ورشکسته به تقلب را مورد بررسی قرار داده است و مواردی را که سبب می شود تاجر و یا شرکت های تجاری ورشکسته قلمداد گردند را بیان داشته است. این موارد عبارتند از:

۱) تاجر ورشکسته دفاتر تجاری خود را مفقود نماید:

دفاتر تجاری تاجر به دفاتری گفته می شود که  کلیه حساب و کتاب ها و کلیه معاملات و بدهی و هر آنچه مربوط به تاجر و معاملات تجاری است در آن قید می گردد، فلذا در صورتی که تاجر ورشکسته دفاتر تجاری خود را مفقود نماید در این صورت این عمل او نشان از این است که تاجر تمایلی به دیده شدن دفاتر خود ندارد و این موضوع اماره ای بر تدلیس تاجر است از این رو قانون گذار به راحتی از موضوع مفقودی دفاتر تجاری گذر نکرده است و این مسئله را از مصادیق ورشکسته به تقلب عنوان نموده است.

این امر یکی از مصادیق ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی است که برای آن ضمانت اجرا نیز در نظر گرفته شده است.

۲) تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید:

آنچه واضح و مبرهن است این است که تاجر زمانی درخواست ورشکستگی می دهد و خود را ورشکسته قلمداد می نماید که در نتیجه توقف در تادیه دیونش قادر به پرداخت نباشد اما اگر تاجر به عمد قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید تا خود را ناتوان از پرداخت بدهی نشان دهد در این صورت این امر اماره ای بر این است که تاجر قصد تقلب دارد و با وجود اینکه قادر به تادیه دیون خود است خود را ناتوان جلوه می دهد. از این رو چنانچه تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید در این صورت تاجر محکوم به ورشکسته به تقلب است و به ضمانت اجرای ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.

۳) تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری مال خود را از دست بدهد:

معاوضه به معنای تبانی است و معاملات صوری نیز به معاملاتی گفته می شود که منشاء واقعی ندارد و تاجر این معاملات را تنها بدین جهت انجام می دهد که خود را بدهکار نشان دهد و یا با تبانی و مواضعه قصد دارد خود را مفلس و ناتوان از تادیه بدهی خود نشان دهد در این صورت، این عمل تاجر یکی از مصادیق ورشکسته به تقلب است چراکه تاجر با معاملات صوری و مواضعه و تبانی قصد بر این دارد که خود را به گونه ای غیر واقعی نشان دهد از این رو به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می گردد.

۴) تاجر اسناد و مدارک غیر واقعی جهت مقروض بودن خود ارائه دهد:

یکی دیگر از مصادیق ورشکسته به تقلب این است که تاجر با اسناد و مدارک غیر واقع و به وسیله صورت دارایی ها و قروض غیر واقعی خود را بدهکار و مقروض نشان دهد. این عمل معمولا زمانی رخ می دهد که تاجر احساس می نماید که با ادامه دادن تجارت خود شاید متضرر گردد از این رو با ارائه اسناد و مدارک مقروض بودن خویش چنین قصد می نماید که خود را مقروض جلوه دهد تا بدین وسیله بتواند از مزایایی که قانون برای ورشکسته در نظر گرفته است بهره مند گردد اما همین امر باعث می گردد که تاجر به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم گردد.

۵) اشخاصی که به اسم دیگری و یا با اسمی موهوم تجارت نمایند:

یکی دیگر از مصادیق ورشکسته به تقلب این است که افرادی با نام دیگری و یا با نام موهومی  به تجارت اقدام می نمایند. این امر به وضوح مشخص است که فردی قصد تقلب دارد و اگر چنین امری اثبات گردد تاجر ورشکسته به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می گردد. و مجازات ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی را داراست.

قانون گذار برخی از افراد را نیز در قانون احصا نموده است و برای عمل آن ها  همان مجازات ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفته است این افراد عبارتند از:

  1. افرادی که با آگاهی کامل و به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی تاجر اعم از دارایی منقول و غیر منقول او را مفقود نمایند مخفی نمایند و یا اینکه نزد خود نگاه دارند.
  2. افرادی که به نام خود و یا به نام دیگری و با قصد تقلب، طلب غیر واقعی را طلب واقعی قلمداد نمایند و بابت این موضوع به محکمه التزام هم بدهند.

نکته: اگر اقوام شخص ورشکسته بدون مشارکت با شخص ورشکسته اموال او را مخفی نمایند یا از بین ببرند و یا نزد خود نگاه دارند، در این صورت این افراد به مجازات سرقت محکوم می گردند. این موضوع را قانون گذار در ماده ۵۵۳ قانون تجارت نیز آورده است.

 تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب

تاجر ورشکسته پس از اینکه درخواست ورشکستگی می دهد چنانچه مدعی العموم این احتمال را بدهد که اعلام ورشکستگی از سوی تاجر ورشکسته به تقلب و تقصیرصورت گرفته است، تعقیب وی را آغاز می نماید و مخارج تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب را در این مواقع به هیچ عنوان نمی توان بر دوش طلبکاران تاجر قرار داد.

اما چنانچه اعلام ورشکسته به تقلب از سوی طلبکاران تاجر ورشکسته صورت گیرد در این صورت مخارج تعقیب ورشکسته به تقلب را در صورت محکومیت تاجر ورشکسته  بایستی دولت متحمل گردد و در صورتی که تاجر ورشکسته از این اتهام مبری شناخته شود، مخارج تعقیب تاجر ورشکسته بر عهده طلبکاران و یا طلبکاری است که تعقیب تاجر را درخواست نموده است.

در صورتی که تاجر در این تعقیب و پیگیری ورشکسته به تقلب گردد به مجازات ورشکسته به تقلب نیز محکوم می گردد.

مجازات ورشکسته به تقلب

مجازات ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است و مستند به ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه تاجری محکوم به ورشکستگی به تقلب گردد به مجازات حبس از یک تا پنج سال به صلاحیت قاضی محکوم می گردد.

قانون گذار ورشکستگی به تقلب را جزء جرائم کیفری محسوب نموده است و برای این امر در قانون مجازات اسلامی مجازات در نظر گرفته است و تاجر ورشکسته  در صورتی که مرتکب یکی از اموری که از نظر قانون لازمه ورشکستگی به تقلب است شود به مجازات ورشکستگی در قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.

لازم به ذکر است که مجازات ورشکسته به تقلب حبس تعزیری است.

دادگاه رسیدگی کننده به ورشکستگی به تقلب

دادگاه صالح جهت رسیدگی به حکم ورشکستگی دادگاه بدوی اقامتگاه تاجر است و چنانچه نسبت به شرکت های تجاری باشد دادگاه محل وقوع مرکز اصلی شرکت است و در دادگاه حقوقی به ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری رسیدگی می شود و همچنین لازم به ذکر است که حکم ورشکستگی با اجرای فوری همراه است.

اما ورشکسته به تقلب جرم است و قانون گذار برای ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی، مجازات کیفری در نظر گرفته است از این رو مرجع صالح در رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقلب در صلاحیت دادگاه کیفری است البته قانون گذار بعضی از امور را در ورشکستگی به تقلب از صلاحیت محاکم کیفری خارج ساخته است.

مشاوره حقوقی ورشکستگی شرکت ها و تجار با وکیل تجاری

ورشکستگی یکی از رخدادهایی است که ممکن است برای هر تاجری اتفاق بیفتد و البته که این رخداد ممکن است برای تجار دارای پیامدهای منفی نیز باشد اما گاهی می توان با مشاوره حقوقی به موقع از ضررهای احتمالی ناشی از ورشکستگی جلوگیری نمود.

البته گاهی نیز برخی از تجار به جهت برخی از مشاوره های غیر اصولی به اعمالی دست می زنند که این اعمال نه تنها راه نجاتی برای آن ها از پرداخت بدهی هایشان نیست بلکه ممکن است آن ها را محکوم به ورشکسته به تقلب نماید که از جرائم کیفری است و دارای ضمانت اجرای کیفری است.

ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است که گاها تجار بسیاری با توصیه های غیر اصولی و اشتباهات خود درگیر  این موضوع می گردند و مجازات ورشکسته به تقلب برای آن ها صادر می گردد.

از این رو توصیه می شود پیش از هر اقدامی در باب اعلام ورشکستگی با مشاور حقوقی و وکیل تجاری مشاوره و هم فکری لازم را به عمل بیاورید.