حکم جلب چیست و چگونه می توان اقدام به گرفتن جلب شخصی کرد؟

حکم جلب دستور یا قراری بوده که توسط قاضی صادره حکم، در رابطه با دعاوی حقوقی و کیفری صادر می گردد.

گاهی اوقات حکم صادره راجع به الزام شخصی بوده که به موجب محکومیتی که ملزم به پرداخت آن بوده، امتناع ورزیده که در این حالت برای الزام کردن محکوم علیه به درخواست شخص محکوم له و طبق خواسته او شخص ملزم به پرداخت محکوم به می گردد و چنانچه برحسب الزام صادره، مجددا استنکاف به عمل آورد حسب تقاضای محکوم له ممکن است حکمی مبنی بر جلب او چه به صورت عادی یا سیار صادر گردد اما گاهی اوقات حکم صادره واجد جنبه کیفری بوده و بازپرس پرونده به منظور بررسی و محرز کردن اینکه آیا اتهام صادره راجع به متهمی  که بر مبنای ادله مربوطه، به او انتساب داده شده، قراری مبنی بر مجرمیت یا منع تعقیب وی صادر گردد در اینجا ابتدا، متهمی که هنوز مجرمیتش اثبات نگردیده، احضار می گردد و مکلف بوده بنا بر احضاریه صادره در جلسه رسیدگی حضور به عمل آورد.

مطالبه خسارت قراردادی و غیر قراردادی

اما اگر پس از احضار شدن قانونی در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرد بازپرس ممکن است حکم به جلب عادی متهم  چنانچه در دسترس بوده و مجهول المکان نباشد صادر می نماید و در غیر این صورت حکم به جلب سیار متهم به منظور دسترسی به او صادر خواهد گردید و در مواردی هم قبل از احضار کردن شخص متهم ممکن است حکم به جلب وی صادر بگردد