هزینه وکیل برای دادرسی کیفری در مشهد

حسب ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه کیفری دادگاهی بوده که صلاحیت رسیدگی به اموری که واجدجنبه کیفری بوده و افراد حسب جرمی که مرتکب شده مستوجب مجازاتی  خواهد بود که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. قانون گذار دادگاه های کیفری را در ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به ۵ دادگاه تقسیم کرده و با توجه به جنبه مجازات آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک، کیفری دو، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان قرار داده است که به بررسی آن می پردازیم

جرایمی که رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری است

جرائمی که مجازات آن مانند قصاص نفس ، اعدام ، سلب حیات است

جرائم موجب حبس ابد

جرائم موجب مجازات قطع عضو

جنایات عمدی مربوط به تمامیت جسمانی

مجازات های تعزیری درجه یک تا سه

جرائم سیاسی و مطبوعاتی

تعرفه حق الوکاله دعاوی که در حیطه صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و باید در رابطه با میزان هزینه وکالت وکیل به صورت جداگانه تفکیک قائل بشویم

چگونه میتوان حکم جلب گرفت؟

مجازات های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، حبس تعزیری درجه یک

حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال

 

مجازات های تعزیری درجه دوم و سوم

حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال

 

 در رابطه با سایر جرائم ( اعم از جرائم سیاسی و مطبوعاتی)

حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال

راه های اثبات عدم تمیکن!!!!!!

جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده است

۱٫ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فی الارض ، اقدام مسلحانه ،

مجازات حدی بوده و مجرم آن به مجازات اعدام محکوم می گردد

تعرفه حق الوکاله :حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال

۲٫ جرائم توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری :

حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال

۳٫ تمامی جرائم مربوط به مواد مخدر

میزان تعرفه حق الوکاله بر حسب درجه مجازات آن تعیین گردیده و به عنوان نمونه در مقاله تعرفه حق الوکاله جرائم مربوط به مواد مخدر که در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و به صورت مجزا آن را مورد بررسی قرار دادیم

و سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده است

دادگاه نظامی :

که به جرائم نیروهای مسلح رسیدگی می کند به ۲ دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می گردد

دادگاه نظامی یک :

جرائم مشمول رسیدگی در دادگاه نظامی یک همان جرائمی بوده که رسیدگی آنها در  دادگاه کیفری یک است و آن را مورد بررسی قرار دادیم و تنها تفاوت آن با دادگاه کیفری یک آن است که این دادگاه راجع به رسیدگی به جرائم  نظامیانی بوده که مرتکب جرم شده اند

میزان حق الوکاله:

به تناسب جرم ارتکاب یافته، معادل همان تعرفه ای خواهد بود که شخص مستحق مجازات به اقتضای جرم مرتکب شده خود در دادگاه کیفری یک محکوم به تحمل مجازات است و به صورت مجزا آن را مورد بررسی قرار دادیم

دادگاه کیفری دو :

رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک ،دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه نظامی نباشد در حیطه صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد

و همچنین دادگاه کیفری دو ، چنانچه به موجب ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا مربوطه نبوده و یا در جرائم که در حیطه صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان بوده در صورت عدم تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان ،جز جرائم مشمول ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری که باید حتما رسیدگی مربوط به آن در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان  به عمل آید رسیدگی به سایر این جرائم در دادگاه کیفری دو انجام گرفته و این دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود

مجازات های حدود و دیات و مجازات تعزیری درجه ۴و ۵

حق الوکاله : حداقل ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال

مجازات های تعزیری درجه ۶ :

حق الوکاله : حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال

سایر جرائم :

حداقل ۲ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال

دادگاه نظامی دوم : صلاحیت رسیدگی به جرائم نظامیانی را خواهد داشت که مرتکب جرمی شده اند که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده است و آن را مورد بررسی قرار دادیم و

میزان تعرفه حق الوکاله وکیل

معادل پرداخت هزینه ای خواهد بود که شخص مجرم در صورت گرفتن وکیل برای  پیگیری امور پرونده خود در دادگاه کیفری دوم باید بپردازد و بر حسب اینکه  شخص نظامی مستحق تحمل چه مجازاتی است  میزان حق الوکاله متغییر خواهد بود.